Więcej informacji w sprawozdaniach finansowych

Rzeczpospolita (2010-01-12), autor: Agnieszka Pokojska , oprac.: GR

sty 13, 2010

Szczególne zasady rachunkowości domów maklerskich określa rozporządzenie ministra finansów z 28 grudnia 2009 r. Przepisy nie dotyczą jednostek organizacyjnych banków, w ramach których prowadzona jest działalność maklerska.

Jak czytamy w Dzienniku Gazecie Prawnej, przepisy rozporządzenia wymagają ujawniania informacji dotyczących m.in. zmian sposobu sporządzania sprawozdań. Ponadto w sprawozdaniu skonsolidowanym należy wykazać m.in.:

– znaczące zdarzenia dotyczące lat ubiegłych, które zostały ujęte w sprawozdaniu za dany okres, w tym o rodzaju popełnionego błędu oraz kwocie korekty,

– charakter i cel gospodarczy zawartych przez dom maklerski umów nieuwzględnionych w bilansie w zakresie niezbędnym do oceny ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy,

– transakcje zawarte przez dom maklerski ze stronami powiązanymi wraz z ich kwotami,

– honoraria biegłego rewidenta lub podmiotu uprawnionego.

pobierz rozporządzenie »

Więcej w Dzienniku Gazecie Prawnej z 12 stycznia 2010 r.