Konwencja o prawach osób niepełnosprawnych

www.niepelnosprawni.gov.pl (2010-01-14), autor: MPiPS , oprac.: GR

sty 14, 2010

Informacja Biura Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych z 14 stycznia 2010 r.

Rada Unii Europejskiej przyjęła 26 listopada 2009 roku tekst decyzji (dostępnej pod adresem http://register.consilium.europa.eu/pdf/pl/09/st15/st15540.pl09.pdf), która otwiera drogę do formalnego zatwierdzenia przez Wspólnotę Europejską, będącą organizacją integracji regionalnej, Konwencji Narodów Zjednoczonych o prawach osób niepełnosprawnych, zgodnie z art. 43 Konwencji.


Decyzja zawiera m.in. informację o zatwierdzeniu Konwencji przez Wspólnotę, z zastrzeżeniem co do jej art. 27 ust. 1, oraz upoważnienie do wyznaczenia przez Przewodniczącego Rady osoby lub osób upoważnionych do złożenia Sekretarzowi Generalnemu ONZ w imieniu Wspólnoty Europejskiej dokumentu jej formalnego zatwierdzenia wraz z deklaracją w sprawie kompetencji (zamieszczoną w załączniku II do decyzji) i powyżej wspomnianym zastrzeżeniem (zamieszczonym w załączniku III do decyzji).

Załącznik I do decyzji stanowi tekst Konwencji w odpowiednim języku oficjalnym Unii Europejskiej, przy czym tekst Konwencji w języku polskim odpowiada dostarczonemu przez polską administrację rządową krajowemu tłumaczeniu roboczemu z marca 2008 roku, które jest zamieszczone na stronie Biura Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych (http://www.niepelnosprawni.gov.pl/dokumenty-organizacji-narodow-zj/konwencja-o-prawach/).


W odniesieniu do omawianej decyzji Rady, należy mieć na uwadze bardzo istotny fakt, że realizacja decyzji może nastąpić de facto po ratyfikacji Konwencji przez jej wszystkie państwa członkowskie.
Dotychczas w Unii Europejskiej:

– wszystkie państwa i Wspólnota Europejska podpisały Konwencję,

– 19 państw podpisało Protokół Fakultatywny,

– 12 państw ratyfikowało Konwencję (Austria, Belgia, Czechy, Dania, Hiszpania, Niemcy,  Portugalia, Słowenia, Szwecja, Węgry, Wielka Brytania, Włochy),

– 10 państw ratyfikowało Protokół Fakultatywny (Austria, Belgia, Hiszpania, Niemcy,  Portugalia, Słowenia, Szwecja, Węgry, Wielka Brytania, Włochy).