Najbliższym przysługuje stały ryczałt

Rzeczpospolita (2010-01-15), autor: Ryszard Sadlik , oprac.: GR

sty 17, 2010

Zasiłek pogrzebowy jest jednorazowym świadczeniem przysługującym ubezpieczonym w razie śmierci: ubezpieczonego, osoby pobierającej emeryturę lub rentę, osoby, która w dniu śmierci nie miała ustalonego prawa do emerytury lub renty, lecz spełniała warunki do jej uzyskania i pobierania oraz w razie śmierci członka rodziny – czytamy w Rzeczpospolitej.

Jak informuje dziennik, o uprawnieniach do zasiłku pogrzebowego rozstrzyga Zakład Ubezpieczeń Społecznych w formie decyzji, od której przysługuje prawo złożenia odwołania do sądu ubezpieczeń społecznych.

Warunkiem przyznania zasiłku pogrzebowego jest pokrycie kosztów pogrzebu przez osobę
ubiegającą się tego świadczenia. Dopuszczalne wydaje się żądanie tego zasiłku także przez osobę prawną (np. spółkę z o.o.), która zapłaciła za pogrzeb. Ponadto do świadczenia ma prawo pracodawca, dom pomocy społecznej, gmina, powiat, osoba prawna Kościoła lub związku wyznaniowego.

Zasiłek pogrzebowy przysługuje w wysokości 200 proc. przeciętnego wynagrodzenia obowiązującego w dniu śmierci osoby, której koszty pogrzebu zostały poniesione. Kwotę zasiłku pogrzebowego ogłasza prezes ZUS w formie komunikatu ogłaszanego w Dzienniku Urzędowym Monitor Polski. Od 1 grudnia 2009 r. do 28 lutego 2010 r. kwota zasiłku pogrzebowego wynosi 6227,72 zł.

Zasiłek w tej wysokości przysługuje członkom rodziny ubezpieczonego lub osoby pobierającej emeryturę lub rentę. Natomiast w razie poniesienia kosztów pogrzebu przez inny podmiot zasiłek pogrzebowy przysługuje w wysokości udokumentowanych kosztów pogrzebu, nie wyższej jednak niż wspomniany limit 200 proc.

Prawo do zasiłku pogrzebowego wygasa w razie niezgłoszenia wniosku o jego przyznanie w okresie 12 miesięcy od śmierci osoby, po której zasiłek przysługuje. Jeżeli jednak zgłoszenie wniosku o zasiłek pogrzebowy w tym terminie było niemożliwe z powodu późniejszego odnalezienia zwłok lub zidentyfikowania osoby zmarłej, prawo do zasiłku pogrzebowego wygasa po upływie 12 miesięcy od daty sporządzenia aktu zgonu.

Więcej w Rzeczpospolitej z 15 stycznia 2010 r.