20 stycznia – termin rozliczenia wpłat na PFRON za 2009 rok

Dziennik Gazeta Prawna (2010-01-14), autor: Luiza Klimkiewicz , oprac.: GR

sty 17, 2010

Wpłaty na PFRON za 2009 rok musi rozliczyć każda firma i podmiot, który był zobowiązany do wpłat za co najmniej jeden z miesięcy minionego roku.

Jak czytamy w Dzienniku Gazecie Prawnej, obowiązek rocznego rozliczenia wpłat na PFRON wynika z art. 49 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Przepisy te określają także termin rozliczenia. Dla rozliczenia wpłat za okresy od stycznia do końca grudnia 2009 r. jest to 20 stycznia 2010 r.

„DGP” informuje, że rozliczeniu podlegają wszystkie wpłaty, do których stosuje się przepisy Ordynacji podatkowej, a więc wpłaty z tytułu:

– niezapewniania wymaganego poziomu zatrudnienia osób niepełnosprawnych,

– niewłaściwego rozwiązania stosunku pracy z osobą niepełnosprawną,

– niezgodnego z art. 33 ust. 4 ustawy przeznaczenia środków ZFRON lub niedotrzymania terminu przekazania środków należnych ZFRON na ten fundusz,

– utraty prawa do dysponowania ZFRON,

– korzystania ze zwolnień z podatków i opłat lub ze zwolnienia z odprowadzania zaliczek na podatek dochodowy.

Roczne rozliczenie wpłat na PFRON wymaga ustalenia, czy w poszczególnych miesiącach 2009 roku rozliczający się był zobowiązany do wpłat, czy był z nich zwolniony oraz czy wykonał wszystkie związane z tym obowiązki sprawozdawcze i na bieżąco dokonywał należnych wpłat.

Wyniki tej analizy są przedstawiane w deklaracji DEK-R przez rozliczających się, którzy byli zobowiązani do którejkolwiek z wymienionych wcześniej wpłat za co najmniej jeden z miesięcy 2009 roku.

Z kolei osoby i podmioty będące w co najmniej jednym miesiącu 2009 roku pracodawcami zwolnionymi z wpłat na PFRON w związku z osiągnięciem wymaganego wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych lub gdy wyłącznym przedmiotem prowadzonej przez nie działalności była rehabilitacja społeczna i lecznicza, edukacja osób niepełnosprawnych lub opieka nad osobami niepełnosprawnymi dokonują rozliczenia zwolnienia z wpłat na formularzu INF-2. Jest zatem możliwe, że jeden pracodawca złoży zarówno deklarację DEK-R, jak i informację INF-2.

Deklarację DEK-R można składać wyłącznie w formie elektronicznej akceptowanej przez system e-PFRON. Informacja INF-2 może być sporządzona w formie dokumentu pisemnego lub elektronicznie.

Pobierz deklaracje rozliczeniowe »

Więcej w Dzienniku Gazecie Prawnej z 14 stycznia 2010 r.


Pomoc finansowa na zatrudnienie osób niepełnosprawnych w 2010 roku
Szkolenia w Warszawie (21 stycznia 2010 r.), Katowicach (27 stycznia), Poznaniu (28 stycznia), Łódź (29 stycznia), Bydgoszcz (2 lutego), Gdańsk (3 lutego), Olsztyn (4 lutego), Wrocław (7 lutego), Rzeszów (11 lutego), Kraków (12 lutego)
zobacz więcej »