Dla kogo nowa emerytura?

Rzeczpospolita (2010-01-14), autor: Rzeczpospolita , oprac.: GR

sty 17, 2010

Nowa emerytura przysługuje wszystkim ubezpieczonym urodzonym po 31 grudnia 1948 r., którzy ukończyli minimalny wiek emerytalny, wynoszący co najmniej 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn – informuje Rzeczpospolita.

Jak czytamy w dzienniku, nową emeryturą jest zarówno ta liczona na podstawie art. 26 czyli w całości liczona tylko według nowych zasad, jak i mieszana, liczona na podstawie art. 183 tej ustawy o emeryturach i rentach z FUS, czyli liczona w części po staremu i w części po nowemu.

Bez znaczenia dla ustalenia prawa do nowej emerytury pozostaje okres pozostawania w ubezpieczeniu. Można mieć więc na przykład jeden rok, jak i 30 lat pracy. W obu wypadkach wraz z osiągnięciem powszechnego wieku emerytalnego ubezpieczony nabędzie prawo do emerytury. Inną kwestią pozostaje jej wysokość, bo ta w dużej mierze zależy od tego, ile danej osobie udało się zgromadzić zwaloryzowanych składek i kapitału początkowego. Przy nowych emeryturach nie ma gwarancji świadczenia minimalnego z jednym wyjątkiem. Jeżeli zgromadzony kapitał początkowy oraz składki na koncie w ZUS uzasadniają przyznanie świadczenia w wysokości niższej niż kwota minimalnej emerytury, podwyższenie świadczenia nastąpi pod warunkiem że zainteresowany ma co najmniej 20 lat okresów składkowych i nieskładkowych (kobiety) lub 25 lat takich okresów (mężczyźni).

Nową emeryturę w powszechnym wieku emerytalnym dostaną zarówno te osoby, które przystąpiły dobrowolnie do OFE, jak i te, które tego nie zrobiły. Te ostatnie otrzymają tylko emerytury z I filara – ze środków zgromadzonych na koncie w ZUS. Osobom będącym członkami OFE – z tytułu zgromadzonych tam środków – przysługują dodatkowo okresowe emerytury kapitałowe.

Nową emeryturę otrzymają osoby:
– urodzone po 31 grudnia 1948 r., które będą przechodzić na emeryturę w powszechnym wieku emerytalnym. Do 2013 r. na nową emeryturę mają szansę kobiety urodzone w latach 1949 – 1953, które zdecydują się przejść na nią po osiągnięciu 60 lat,

– niektórzy przechodzący na wcześniejsze emerytury na podstawie art. 184 ustawy o emeryturach i rentach z FUS. W całości obliczoną według nowych zasad otrzymają ci, którzy obniżony wiek wymagany do otrzymania wcześniejszej emerytury osiągną w roku 2014 r. i później. Ci, którzy osiągną go wcześniej, mogą dostać tzw. emeryturę mieszaną – jeśli okaże się korzystniejsza niż wyliczona po nowemu,
– na swój wniosek – urodzeni przed 1 stycznia 1949 r. na podstawie art. 55 ustawy o emeryturach i rentach z FUS. Chodzi o osoby, które osiągnęły powszechny wiek emerytalny i po jego ukończeniu dalej pracowały, a dotychczas nie występowały o emeryturę,

– renciści, którzy osiągnęli powszechny wiek emerytalny, otrzymują emeryturę z urzędu na podstawie art. 24a ustawy o emeryturach i rentach z FUS (z pewnymi wyjątkami).
Okresową emeryturę kapitałową dostają wyłącznie kobiety pomiędzy 60. a 65. rokiem życia. Świadczenie to przysługuje do ukończenia 65 lat kobiecie urodzonej po 31 grudnia 1948 r., która jest członkiem OFE i ma ustalone prawo do emerytury na nowych zasadach.

Więcej w Rzeczpospolitej z 13 stycznia 2010 r.