Jak dla potrzeb rachunkowości ujmować niedobory i nadwyżki inwentaryzacyjne?

Dziennik Gazeta Prawna (2010-01-18), autor: Krzysztof Koślicki , oprac.: GR

sty 19, 2010

To, co wykazują stany ewidencyjne składników majątkowych na kontach księgowych, może się różnić od ich rzeczywistego stanu. Podstawowym narzędziem, które pozwoli to zweryfikować, jest inwentaryzacja – czytamy w Dzienniku Gazecie Prawnej.

Jak pisze ekspert dziennika, przeprowadza się  ją na ostatni dzień roku obrotowego w drodze spisu z natury. Dotyczy to aktywów pieniężnych, walut obcych i dewiz, papierów wartościowych w postaci materialnej, rzeczowych składników aktywów, które są odpisywane w koszty w momencie ich zakupu, oraz zdatnych do sprzedaży produktów gotowych odpisywanych w koszty w momencie ich wytworzenia.

W ostatnim kwartale roku obrotowego, do 15 dnia następnego roku, przeprowadza się inwentaryzację znajdujących się na terenie niestrzeżonym lub znajdujących się na terenie strzeżonym, lecz nieobjętych ewidencją ilościowo-wartościową rzeczowych składników aktywów obrotowych, środków trwałych oraz maszyn i urządzeń wchodzących w skład środków trwałych w budowie, które znajdują się na terenie niestrzeżonym.

Podobnie będzie z powierzonymi składnikami aktywów będącymi własnością innych jednostek. Raz w ciągu dwóch lat przeprowadza się inwentaryzację zapasów – objętych ewidencją ilościowo-wartościową, które znajdują się w strzeżonych składowiskach.

Rzeczowe aktywa trwałe, znajdujące się na terenie strzeżonym, mogą być inwentaryzowane raz w ciągu czterech lat.

W drodze potwierdzenia sald inwentaryzujemy aktywa finansowe zgromadzone na rachunkach bankowych, należności i powierzone kontrahentom własne składniki aktywów. Inwentaryzuje się je w ostatnim kwartale roku obrotowego, do 15 dnia następnego roku. Pozostałe składniki majątku inwentaryzujemy w drodze weryfikacji zapisów księgowych na ostatni dzień roku obrotowego.

Po zakończeniu spisu z natury w protokole inwentaryzacyjnym wskazuje się ustalone w jej wyniku różnice. Mogą one mieć postać niedoborów i nadwyżek.

Komisja inwentaryzacyjna po zakończeniu spisu sporządza protokół weryfikacji różnic inwentaryzacyjnych, wskazuje niedobory i nadwyżki i sposób ich zakwalifikowania.

Więcej w Dzienniku Gazecie Prawnej z 18 stycznia 2010 r.Podatki: VAT i CIT – zmiany na 2010 r., problemy podatkowego zamknięcia roku oraz bieżące stosowanie przepisów
Szkolenia w: Warszawie (12 lutego 2010 r.) i Poznaniu (1 marca 2010 r.)
zobacz więcej »