Dopłata do akcji pracowniczych jest kosztem…

Rzeczpospolita , autor: Izabela Lewandowska , oprac.: GR

mar 27, 2007

Dopłata do akcji pracowniczych jest kosztem

Dla pracownika, który sprzedaje akcje kupione na warunkach preferencyjnych, kosztem uzyskania przychodu jest także część ceny sfinansowana przez pracodawcę

Dopłata do akcji pracowniczych jest kosztem.

Dla pracownika, który sprzedaje akcje kupione na warunkach preferencyjnych, kosztem uzyskania przychodu jest także część ceny sfinansowana przez pracodawcę.

Takie stanowisko zajęło Ministerstwo Finansów w piśmie z 16 marca 2007r. (sygn. MB8/250/2007), będącym odpowiedzią na pytanie Rz". Sprawa jest ważna, bo z możliwości nabycia akcji z finansowym wsparciem pracodawcy skorzystało bardzo wielu pracowników.

Tymczasem urzędy skarbowe udzielają w tej kwestii sprzecznych wyjaśnień. Przytoczyć tu można dwa takie pisma zamieszczone na stronach internetowych Ministerstwa Finansów. Dotyczą one identycznej sytuacji. Osoby korzystające z Pracowniczego Programu Akcji płaciły 5 zł za akcję, a pracodawca dopłacał do każdej z nich 8,98 zł. Kwotę dopłaty potraktował jako przychód pracownika ze stosunku pracy ustalony stosownie do art 11 ust 2b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Od przychodu tego odprowadził zaliczkę na podatek tak jak od innych przychodów pracownika. Za koszt uzyskania przychodu ze sprzedaży akcji uznał takie świadczenie Urząd Skarbowy w Pruszkowie w postanowieniu z 24 maja 2006 r. (sygn. 1421/BF/415-28/GJ/06). Tymczasem Urząd Skarbowy Poznań-Wilda w interpretacji z 30 maja 2006 r. (sygn. DD-L/415/7/06) stwierdził, że kosztem nie jest.

Ministerstwo tłumaczy, że w tej sytuacji koszty uzyskania przychodu ze sprzedaży tych akcji należy ustalić na podstawie art. 23 ust 1 pkt 38 w związku z art. 22 ust. id updf. Według pierwszego z tych przepisów wydatki na kupno udziałów (akcji) stają się kosztem z chwilą odpłatnego zbycia tych walorów. Z kolei wart 22ust i dupdf został wskazany sposób, ustalania kosztów uzyskania przychodów w razie sprzedaży {odpłatnego zbycia) rzeczy lub praw nabytych nieodpłatnie lub częściowo odpłatnie, w związku z którymi, stosownie do art. 11 ust. 2 – 2b updf, określony został przychód. A tak właśnie jest w wypadku akcji kupionych z dopłatą pracodawcy. W tej sytuacji kosztem przy sprzedaży jest wartość przychodu określonego w art. 11 ust. 2b updf powiększona o wydatki na nabycie częściowo odpłatnych rzeczy lub praw, czyli w tym wypadku akcji.

Zatem – konstatuje ministerstwo – kosztem uzyskania przychodu ze sprzedaży tych akcji jest także różnica między ich ceną rynkową a odpłatnością dla pracownika. Słowem, kosztem uzyskania w razie sprzedaży jest cała cena zakupu akcji. Dochodem jest więc różnica między kwotą uzyskaną ze sprzedaży, a ceną zakupu (powiększona o ewentualne Inne koszty). Podatek od tego dochodu wynosi 19 proc.

Ci, którzy zapłacili podatek, opierając się na błędnej Interpretacji urzędu skarbowego, mogą odzyskać nadpłatę, jeśli złożą korektę zeznania.

Więcej Rzeczpospolita.