Przekazanie przez gminę lub powiat zakładu aktywności zawodowej

Dziennik Gazeta Prawna (2010-01-26), autor: Łukasz Zalewski , oprac.: GR

sty 27, 2010

Gospodarstwo pomocnicze gminnej, powiatowej i wojewódzkiej jednostki budżetowej likwiduje kierownik jednostki budżetowej, po uzyskaniu opinii dotyczącej terminu rozpoczęcia i zakończenia likwidacji – czytamy w Dzienniku Gazecie Prawnej.

Jak informuje „DGP” Gospodarka komunalna może być prowadzona przez jednostki samorządu terytorialnego w szczególności w formach samorządowego zakładu budżetowego lub spółek prawa handlowego. Organy stanowiące jednostek samorządu terytorialnego, mogą tworzyć, łączyć, przekształcać w inną formę organizacyjno-prawną i likwidować samorządowe zakłady budżetowe zgodnie z przepisami ustawy oraz przepisami ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Szczególne zasady przewidziano dla zakładów aktywności zawodowej prowadzonych w formie gospodarstwa pomocniczego. Gmina lub powiat, które uzyskały status zakładu aktywności zawodowej dla wyodrębnionej jednostki organizacyjnej będącej gospodarstwem pomocniczym, przekazują prowadzenie zakładu aktywności zawodowej fundacji, stowarzyszeniu lub innej organizacji społecznej, której statutowym zadaniem jest rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych. Przekazanie prowadzenia zakładu musi nastąpić w terminie do 30 czerwca 2011 r. Podmiot, któremu gmina lub powiat przekazały prowadzenie zakładu aktywności zawodowej, występuje do wojewody o wydanie decyzji o przyznaniu statusu zakładu aktywności zawodowej z dniem przejęcia zakładu aktywności zawodowej.

W przypadku gdy nie dojdzie do przekazania prowadzenia zakładu aktywności zawodowej, a także gdy stowarzyszenie lub inna organizacja społeczna nie uzyska statusu zakładu aktywności zawodowej, wówczas w terminie do 31 grudnia 2011 r., kwota stanowiąca wartość mienia zakładu aktywności zawodowej sfinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w części, która nie została pokryta odpisami amortyzacyjnymi, oraz niewykorzystane środki Funduszu oraz zakładowego funduszu aktywności podlegają przekazaniu na rachunek tego Funduszu w terminie do 31 marca 2012 r.

Więcej w Dzienniku Gazecie Prawnej z 26 stycznia 2010 r.