Ile można dorobić…

EXPRESS ILUSTROWANY , autor: Kz , oprac.: GR

mar 27, 2007

ILE MOŻNA DOROBIĆ

Wielu rencistów i emerytów dorabia do niewysokiego świadczenia. Nie zawsze jednak pamiętają, jakie są granice zarobków, których przekroczenie może spowodować zmniejszenie lub nawet całkowite zawieszenie tych świadczeń. Przypominamy te progi, szczególnie że zmieniły się one w marcu.

RENTA SOCJALNA

Wysokość świadczenia wynosi 501,87 zł. Przychód stanowiący 30% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za kwartał kalendarzowy (którego przekroczenie powoduje zawieszenie wypłaty renty socjalnej) wynosi:

od 1 grudnia 2006 r. do 28 lutego 2007 r. -739,40 zł

od 1 marca 2007 r. do 31 maja 2007 r. -798,80 zł.

ŚWIADCZENIE PRZEDEMERYTALNE

Wynosi 711,54 zł.

Kwoty wpływające na zawieszenie lub zmniejszenie świadczeń i zasiłków przedemerytalnych:

dopuszczalna miesięczna kwota przychodu-1190,20 zł

graniczna miesięczna kwota przychodu-1666,20 zł

dopuszczalna roczna kwota przychodu -14 282,40 zł

graniczna roczna kwota przychodu -19 994,40 zł.

Przekroczenie dopuszczalnej granicy powoduje zmniejszenie świadczenia.

Przekroczenie kwoty granicznej – jego zawieszenie.

EMERYTURA I RENTA

Nie zmniejsza się ani nie zawiesza w razie osiągania przychodu następujących świadczeń:

rent inwalidy wojennego i rent rodzinnych po tym inwalidzie

rent inwalidy wojskowego, którego niezdolność do pracy powstała w związku ze służbą wojskową i rent rodzinnych po tym inwalidzie.

Zawieszeniu ani zmniejszeniu – bez względu na wysokość osiąganego przychodu – nie podlegają emerytury osób, które osiągnęły wiek: 60 lat kobiety 65 lat mężczyźni.

Osiąganie przychodu nieprzekraczającego 70% kwoty przeciętnego wynagrodzenia za kwartał kalendarzowy, ogłoszonego przez prezesa GUS, nie powoduje zmniejszenia świadczeń.

Kwoty równe 70% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego:

od 1 grudnia 2006 r. – 1725,30 zł

od 1 marca 2007 r. – 1863,80 zł. Przekroczenie tych progów powoduje

zmniejszenie świadczeń.

Kwoty równe 130% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego:

od 1 grudnia 2006 r. – 3204,10 zł

od 1 marca 2007 r. – 3461,30 zł.

Gdy przychód przekroczy 70% przeciętnego wynagrodzenia, ale będzie niższy niż 130% – emerytura, renta z tytułu niezdolności do pracy oraz renta rodzinna dla jednej osoby ulegną zmniejszeniu o kwotę przekroczenia, nie więcej jednak niż o kwotę maksymalnego zmniejszenia, tj. od 1 marca 2006 r.:

413,37 zł – emerytura, renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy

310,05 zł – renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy

351,38 zł – renta rodzinna dla jednej osoby.

Zawieszeniu ulegają emerytury i renty świadczeniobiorców, którzy osiągnęli przychód przekraczający 130% przeciętnego wynagrodzenia.

Więcej Express Ilustrowany.