Nawet 30 tys. grzywny zapłaci ten, kto narusza kodeks pracy

Rzeczpospolita (2010-02-10), autor: Sylwia Gortyńska , oprac.: GR

lut 11, 2010

Za popełnienie wykroczenia przeciwko prawom pracownika sprawca ponosi odpowiedzialność. Kara nie zostanie wymierzona firmie, lecz konkretnej osobie fizycznej, która jest winna.

Jak czytamy w Rzeczpospolitej, wykroczenie popełnione przeciwko prawom pracownika polega na naruszeniu praworządności we wskazanych w art. 281 – 283 k.p. obszarach prawa pracy. Ponadto także i inne regulacje (np. ustawa o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych czy ustawa o zatrudnianiu pracowników tymczasowych) przewidują wykroczenia w zakresie prawa pracy.

Wykroczenie popełnić może tylko pracodawca będący osobą fizyczną albo osoba działająca w imieniu pracodawcy. Nie popełnia go zatem pracodawca rozumiany jako jednostka organizacyjna, lecz konkretna osoba, której można przypisać winę.

Odpowiedzialność za wykroczenia przeciwko prawom pracownika powstaje, gdy działanie jest zawinione, ale nie tylko, gdy jest oparte wyłącznie na działaniu umyślnym (winie umyślnej). Odpowiedzialność za wykroczenia, o jakich mowa w art. 281-283 k.p., może wynikać także z niedbalstwa lub lekkomyślności.

Tropieniem wykroczeń popełnianych na szkodę pracowników zajmuje się przede wszystkim Państwowa Inspekcja Pracy. To w zakresie jej działania w pierwszej kolejności mieści się nadzór i kontrola przestrzegania przez pracodawców prawa pracy, w tym szczególnie przepisów i zasad BHP, przepisów dotyczących stosunku pracy, wynagrodzenia za pracę i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy, czasu pracy, urlopów, ochrony pracy kobiet, zatrudniania młodocianych i osób niepełnosprawnych oraz inicjowanie przedsięwzięć w sprawach ochrony pracy w rolnictwie indywidualnym.

Ukarany co najmniej dwukrotnie za wykroczenie przeciwko prawom pracownika, który popełnia w ciągu dwóch lat od dnia ostatniego ukarania ponownie takie wykroczenie, może w postępowaniu mandatowym otrzymać grzywnę w wysokości do 5 tys.

Poza postępowaniem mandatowym możliwe jest także postępowanie zwyczajne prowadzone przez sąd rejonowy. Wtedy za przestępstwa przewidziane w art. 281 – 283 k.p. możliwa jest grzywna wynosząca nawet do 30 tys. zł.

Więcej w Rzeczpospolitej z 10 lutego 2010 r.Zmiany w prawie pracy, uprawnieniach pracowniczych i rodzicielskich oraz ubezpieczeniach społecznych i zdrowotnych obowiązujące od 1 stycznia 2010 r.
Szkolenie w Bydgoszczy w dniu 22 lutego 2010 r.
zobacz więcej »