Rozlicz podatek za pracownika i wypełnij PIT-40

Rzeczpospolita (2010-02-11), autor: Anna Misiak , oprac.: GR

lut 12, 2010

Termin sporządzenia PIT-40 za 2009 r. upływa wraz z końcem lutego, jednak w tym roku ostatni dzień lutego przypada w niedzielę, więc jest na to czas do poniedziałku 1 marca.

Jak czytamy w Rzeczpospolitej, obowiązek ten ciąży tylko na tych pracodawcach, którzy otrzymali przed 10 stycznia 2010 r. PIT-12 od swojego pracownika, na którym wnioskuje on o sporządzenie takiego rozliczenia za 2009 rok. Jeśli pracownik spóźnił się z oświadczeniem, to sporządzenie PIT-40 zależy wyłącznie od dobrej woli pracodawcy.

Z możliwości rozliczenia swoich dochodów za 2009 r. za pośrednictwem pracodawcy może skorzystać podatnik, który:

1) uzyskał w 2009 r. dochód wyłącznie od jednego płatnika i jest jego pracownikiem w 2010 r.,

2) przed 10 stycznia 2010 r. złożył oświadczenie na druku PIT-12.

Od rozliczenia za 2009 r. pracodawcy nie są uprawnieni do rozliczania w PIT-40 ulgi na dzieci.

Obliczając podatek za pracownika, płatnik uwzględnia przysługujące pracownikowi koszty uzyskania przychodu w wysokości ustawowej lub faktycznie poniesionych wydatków, jeżeli roczne ustawowe koszty uzyskania przychodów są niższe od wydatków na dojazd do zakładu lub zakładów pracy środkami transportu autobusowego, kolejowego, promowego lub komunikacji miejskiej. Koszty w wysokości faktycznie poniesionej są uwzględniane na podstawie oświadczenie pracownika (PIT-12), który musi pamiętać o konieczności udokumentowania ich wyłącznie imiennymi biletami okresowymi.

Pracodawca powinien pamiętać o uwzględnieniu w PIT-40 kosztów uzyskania przychodów za wszystkie miesiące, w których pracownik świadczył pracę.

Na wniosek podatnika, pracodawca, wypełniając PIT-40, odliczy od dochodu zwrócone świadczenia, które uprzednio zwiększyły dochód podlegający opodatkowaniu, jeżeli nie zostały one potrącone od dochodu przy poborze zaliczek.

Odliczy również od dochodu i odpowiednio podatku kwoty składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, pobrane w roku podatkowym ze środków pracownika, także te zapłacone do zagranicznego systemu ubezpieczeń społecznych.

Podatek wynikający z obliczenia rocznego przygotowanego przez pracodawcę jest należny od podatnika za 2009 r., chyba że naczelnik urzędu skarbowego wyda decyzję określającą inną wysokość zobowiązania.

Gdy z PIT-40 wynika konieczność dopłaty podatku, pracodawca pobiera kwotę dopłaty z dochodu pracownika za marzec 2010 r. Różnicę tę, na wniosek pracownika, można pobrać także z dochodu za kwiecień.

Jeżeli z obliczenia rocznego wynika nadpłata, zalicza się ją na poczet zaliczki należnej za marzec, a jeżeli po pobraniu tej zaliczki pozostaje nadpłata, pracodawca zwracają pracownikowi w gotówce. Zwrócone nadpłaty w gotówce pracodawca potrąca z kwot pobranych zaliczek przekazywanych urzędowi skarbowemu. Zwrócone kwoty wykazuje w deklaracji PIT-4R za 2010 r.

Więcej w Rzeczpospolitej z 11 lutego 2010 r.