Opłaty środowiskowe nie są skutecznie ściągane

Rzeczpospolita (2010-02-04), autor: Michał Cyrankiewicz , oprac.: GR

lut 12, 2010

Dochody z pobieranych przez urzędy marszałkowskie opłat i kar za korzystanie ze środowiska sukcesywnie rosną, jednak postępowania zmierzające do ściągnięcia tych kwot są prowadzone zbyt opieszale, a to powoduje straty – czytamy w Rzeczpospolitej.

Jak informuje dziennik, z raportu NIK wynika jednak, że zadłużenie z tytułu zaległych kar pobieranych przez wojewódzkie inspektoraty ochrony środowiska w latach 2007 – 2008 uległo zmniejszeniu o 26,8%. Jednak w pięciu z siedmiu badanych inspektoratów NIK stwierdziła przypadki opóźnień w dochodzeniu należności sięgających nawet sześciu lat.

Wnioski pokontrolne skierowane przez NIK do badanych jednostek samorządu terytorialnego wskazują potrzebę podjęcia działań zapewniających eliminację stwierdzonych nieprawidłowości. Do marszałków wnioskowano przede wszystkim o zapewnienie systematycznej kontroli terminowości uiszczania opłat i podejmowania działań windykacyjnych bez zbędnej zwłoki.

Wojewódzkim inspektoratom ochrony środowiska zalecano przede wszystkim przestrzeganie określonych w kodeksie postępowania administracyjnego terminów do wydawania decyzji. Natomiast gminom i powiatom zalecano zapewnienie nadzoru nad prawidłowym gospodarowaniem środkami funduszy.

Więcej w Rzeczpospolitej z 4 lutego 2010 r.„Eko Opłaty” – ewidencja opłat za korzystanie ze środowiska
zobacz więcej »