Razem z fiskusem zakład może sprawdzać Sanepid

Rzeczpospolita (2010-02-16), autor: Sylwia Gortyńska , oprac.: GR

lut 17, 2010

Jak czytamy w Rzeczpospolitej, przedsiębiorca zatrudniający pracowników jest narażony na kontrole różnych organów. Mogą go kontrolować m.in.:

Państwowa Inspekcja Pracy ustala stan faktyczny w zakresie przestrzegania prawa pracy. W zakresie BHP oraz legalności zatrudnienia kontroli PIP podlegają wszyscy pracodawcy i przedsiębiorcy niebędący pracodawcami, na których rzecz świadczona jest praca przez osoby fizyczne również firm, która zatrudniają osoby na podstawie umowy-zlecenia lub o dzieło.

Kontrola sprawowana przez inspektorów pracy może być przez nich podejmowana i prowadzona bez uprzedzenia w każdym czasie – i w dzień, i w nocy. Inspektorzy mają co do zasady prawo przeprowadzać kontrole po okazaniu jedynie legitymacji służbowej, bez potrzeby uzyskiwania przepustek. Nie zawsze muszą posiadać upoważnienie bądź delegację swoich przełożonych.

Inspektor ma m in. prawo do swobodnego wstępu na teren zakładu pracy i do wszystkich jego obiektów i pomieszczeń. Może przeprowadzać oględziny obiektów, maszyn i urządzeń oraz pomieszczeń pracy. Wolno mu żądać od podmiotu kontrolowanego informacji w sprawach objętych kontrolą.

Ponadto ma prawo wglądu do dokumentacji zakładu pracy. Dopuszczalne jest też zapoznanie się z decyzjami wydanymi przez inne organy kontroli i nadzoru nad warunkami pracy oraz ich realizacją.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych kontroluje zgłaszanie do ubezpieczeń społecznych, prawidłowość i rzetelność obliczania, potrącania i opłacania składek oraz innych składek i wpłat, do których pobierania zobowiązany jest ZUS.

Inspektor sprawdzi też prawidłowość i terminowość opracowywania wniosków o świadczenia emerytalne i rentowe. Dokona oględzin składników majątku płatników składek zalegających z opłatą należności z tytułu składek. W trakcie przeprowadzania kontroli ma prawo badać wszelkie księgi, dokumenty finansowo-księgowe i osobowe. Przesłuchuje świadków i płatnika. Zbiera dowody.

Państwowa Inspekcja Sanitarna jest powołana do realizacji zadań z zakresu zdrowia publicznego, m.in. poprzez sprawowanie nadzoru nad warunkami higieny pracy w zakładach pracy w celu ochrony zdrowia ludzkiego przed niekorzystnym wpływem szkodliwości i uciążliwości środowiskowych, zapobiegania powstawaniu chorób, w tym chorób zakaźnych i zawodowych.

Inspektor sanitarny ma prawo wstępu do zakładów pracy oraz wszystkich pomieszczeń i urządzeń wchodzących w ich skład, żądania pisemnych lub ustnych informacji oraz wzywania i przesłuchiwania osób oraz żądania okazania dokumentów i udostępniania wszelkich danych.

Więcej w Rzeczpospolitej z 16 lutego 2010 r.