Prawo do nadania numeru NIP…

Gazeta Prawna , autor: MIROSŁAWA ŁAPIŃSKA , oprac.: GR

mar 28, 2007

Prawo do nadania numeru NIP

Problem, czy gmina jest uprawniona do otrzymania NIP nie został rozstrzygnięty, ponieważ organy podatkowe nie uzasadniły odmowy jego nadania, Wobec braku wykładni zastosowanych w sprawie przepisów sąd nie mógł wypowiedzieć się odnośnie do merytorycznej poprawności decyzji I uchylił ją ze względów proceduralnych,

STAN FAKTYCZNY .

Jedna z gmin województwa warmińsko-mazurskiego zwróciła się do naczelnika urzędu skarbowego z wnioskiem o nadanie NIP. Uprawnienie to oparła na art. 2 ust. 1 ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników, zgodnie z którym osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne niemąjące osobowości prawnej, które na podstawie odrębnych ustaw są podatnikami, podlegają obowiązkowi ewidencyjnemu oraz otrzymują numer identyfikacji podatkowej.

UZASADNIENIE

Wniosek o nadanie NIP gminie załatwiono' odmownie. W uzasadnieniu decyzji ostatecznej dyrektor izby skarbowej stwierdził, że w myśl art. 15 ust. 6 ustawy o podatku od towarów i usług nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów; cywilnoprawnych.

Skarga gminy została przez sąd uwzględniona. Sąd uzasadniając wyrok stwierdził, że interpretacje organów podatkowych w kwestii, czy do ' NIP ma prawo gmina czy urząd gminy są bardzo rozbieżne. Jednak w rozpatrywanej sprawie organy podatkowe w ogóle nie dokonały wykładni przepisów prawa, a w szczególności ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników. Wymogu uzasadnienia decyzji nie spełnia bowiem zacytowanie art. 15 ust. 6 ustawy o podatku od towarów i usług. Dlatego też, w sytuacji braku analizy zastosowanych w sprawie przepisów prawa sąd nie może stwierdzić, czy analiza, a tym samym decyzja jest prawidłowa.

Organom podatkowym sąd zarzucił również, że nie odniosły się do argumentu o korzystnej decyzji wydanej przez ten organ innej gminie.

Stwierdził, że, owszem, była to sprawa indywidualna, ale wnioskodawcy należało wyjaśnić, dlaczego w jego przypadku rozstrzygnięcie jest inne.

Więcej Gazeta Prawna.