Na jakie wsparcie ze strony samorządu mogą liczyć mieszkańcy?

Dziennik Gazeta Prawna (2010-02-17), autor: Przemysław Krzyżanowski , oprac.: GR

lut 18, 2010

Jak czytamy w Dzienniku Gazecie Prawnej, jednostki samorządu terytorialnego, w tym w szczególności gminy, wspierają mieszkańców w wielu sytuacjach. Przykładowo zgodnie z ustawą o pomocy społecznej świadczenia z niej udzielane są osobom i rodzinom w szczególności z powodu: ubóstwa, sieroctwa, bezdomności, niepełnosprawności, długotrwałej lub ciężkiej choroby czy przemocy w rodzinie.

Z kolei na podstawie przepisów ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów świadczenia z funduszu alimentacyjnego mogą otrzymać osoby uprawnione do alimentów od rodzica na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, jeżeli ich egzekucja okazała się bezskuteczna.

Jednocześnie o wsparcie na podstawie przepisów rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych finansowane z PFRON mogą ubiegać się osoby niepełnosprawne. Chodzi przede wszystkim o dofinansowanie m.in.: uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych, zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze.

Z kolei świadczenia realizowane przez miejskie (gminne) ośrodki pomocy społecznej w ramach zadań własnych i zleconych gminy, o które mogą ubiegać się mieszkańcy gminy, to m.in.: zasiłki celowe na odzież, leki. żywność, opał, sprawienie pochówku, łączne formy pomocy, zasiłki celowe specjalne, posiłki, zasiłki okresowe, usługi opiekuńcze, specjalistycznie usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi czy zasiłki stałe.

Więcej w Dzienniku Gazecie Prawnej z 17 lutego 2010 r.