Zarząd spółki odpowie za nieopłacony ZUS

Rzeczpospolita (2010-02-18), autor: Ryszard Sadlik , oprac.: GR

lut 19, 2010

Osoby pełniące funkcje członków zarządu spółki z o.o. odpowiadają za niezapłacone przez spółkę składki na ubezpieczenia społeczne. Odpowiedzialność ta wynika z przepisu art. 31 ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń, który odsyła do art. 116 ordynacji podatkowej – czytamy w Rzeczpospolitej.

Jak donosi dziennik, za zaległości podatkowe spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji, spółki akcyjnej lub spółki akcyjnej w organizacji odpowiadają solidarnie całym swoim majątkiem członkowie jej zarządu, jeżeli egzekucja z majątku spółki okazała się w całości lub w części bezskuteczna

Aby jednak możliwe było ściągnięcie zaległych składek na ubezpieczenie społeczne wystarczające jest że członek zarządu nie wykazał, iż:

–  we właściwym czasie zgłoszony został wniosek o ogłoszenie upadłości łub wszczęto postępowanie układowe;

– niezgłoszenie wniosku o ogłoszenie upadłości lub niewszczęcie postępowania układowego nastąpiło bez jego winy.

Egzekucja składek z majątku członka zarządu będzie również prowadzona w przypadku, gdy nie wskaże on mienia spółki, z którego możliwe jest ich pokrycie w znacznej części.

Konieczne jest ustalenie, że zaległości dotyczą zobowiązań, których termin płatności upływał w czasie pełnienia przez niego obowiązków członków zarządu.

Ponadto członkowie zarządu spółki z o.o. mogą zostać obciążeni odpowiedzialnością za niezapłacone w terminie przez tę spółkę składki na FP, FGŚP i na ubezpieczenie zdrowotne.

Członkowie zarządu ponoszą odpowiedzialność także wówczas, gdy decyzja ZUS orzekająca o tej odpowiedzialności została wydana po wykreśleniu spółki z Krajowego Rejestru Sądowego.

Więcej w Rzeczpospolitej z 18 lutego 2010 r.