Świadczenia z FP i FGŚP w PIT-11

Rzeczpospolita (2010-02-18), autor: Renata Majewska , oprac.: GR

lut 21, 2010

W tym roku przedsiębiorcy w przejściowych trudnościach finansowych pierwszy raz rozliczają w PIT-11 świadczenia z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych i stypendia z Funduszu Pracy, jakie wypłacili pracownikom w ubiegłym roku.

Jak czytamy w Rzeczpospolitej, ustawa antykryzysowa wyraźnie nakazuje potrącać z wypłaconych świadczeń zaliczki na PIT oraz składki na ubezpieczenia społeczne, ale nie precyzuje szczegółów. Powoduje to trudności w praktycznym rozliczeniu tych pieniędzy, np. do jakiej kategorii przychodów je kwalifikujemy, jaki podatek pobieramy oraz gdzie i w jaki sposób je ujmujemy w dokumentach wysyłanych do ZUS i urzędu skarbowego.

Zasadnicze pytanie: do jakich przychodów należą wskazane antykryzysowe dotacje na utrzymanie miejsc pracy. Od odpowiedzi na nie zależą ważne kwestie, min.:

– sposób wypełnienia informacji o dochodach oraz o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy PIT-11, jaką pracodawcy muszą przekazać podwładnym i ich urzędom skarbowym do końca lutego 2010 r. za poprzedni rok,

– możliwość prawidłowego rozliczenia dotacji płacowych w dokumentach ubezpieczeniowych ZUS RCA i ZUS DRA i odprowadzenia od nich składek na ubezpieczenia społeczne, FP, FGSP i zdrowotne,

– dopuszczalność poboru z uiszczanych od nich miesięcznych zaliczek kwoty zmniejszającej podatek.

Zdaniem eksperta współpracującego z Rzeczpospolitą, antykryzysowe świadczenia z FP i FGŚP są przychodami ze stosunku pracy. Potwierdza to wprost art. 12 ust. 1 w związku z art. 11 ust. 1 ustawy o PIT.

Zgodnie z nimi przychody ze stosunku pracy to wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężna świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty, bez względu na źródło ich finansowania, otrzymane albo postawione do dyspozycji zatrudnionego przez pracodawcę.

Cytowane przepisy nie wymagają, aby przychody ze stosunku pracy finansował z własnych funduszy zakład; obejmują również świadczenia pokrywane przez inne podmioty, jeśli szef pośredniczy w przekazaniu ich podwładnemu. Tezę tę wzmacnia dodatkowo art. 20 ust 1 ustawy o PIT, według którego dopłaty kwalifikujemy do innych źródeł przychodu, pod warunkiem że nie są przychodami ze stosunku pracy. Ponadto sama ustawa antykryzysowa nakłada pośrednio na pracodawcę rolę płatnika podatku dochodowego i składek od subsydiów płacowych.

Mimo mylącej nazwy opisanych dotacji nie kwalifikujemy do przychodów ze świadczeń wypłaconych z FGŚP i FP, które wykazujemy w części E.5 PIT-11. Są to bowiem świadczenia bezpośrednio wypłacane beneficjentowi przez FGŚP czy FP, dla których to one właśnie są płatnikami. Wsparcie antykryzysowe reguluje natomiast pracownikom firma i to ona jest płatnikiem podatków i składek.

Więcej w Rzeczpospolitej z 18 lutego 2010 r.