Najczęstsze pomyłki w rozliczeniu rocznym…

ŻYCIE WARSZAWY , autor: Kmg , oprac.: GR

mar 28, 2007


Uważaj, jak wypełniasz formularz

Tylko niektóre błędy w złożonym rozliczeniu rocznym będą skutkować wezwaniem z urzędu skarbowego do złożenia wyjaśnień albo korekty.

Część błędnych pozycji poprawią sami urzędnicy – i będą działać na podstawie przepisów ordynacji podatkowej.

Co zrobi urząd

W razie stwierdzenia, że deklaracja zawiera błędy rachunkowe lub inne oczywiste omyłki bądź że wypełniono ją niezgodnie z ustalonymi wymaganiami, organ podatkowy, w zależności od charakteru i zakresu uchybień, ma do dyspozycji dwie drogi:

-> koryguje deklarację, dokonując stosownych poprawek lub uzupełnień – ale tylko wtedy, kiedy zmiana wysokości zobowiązania podatkowego, kwoty nadpłaty, kwoty zwrotu podatku lub wysokości straty w wyniku tej korekty nie przekracza kwoty 1000 zł;

-> zwraca się do składającego deklarację o jej skorygowanie oraz złożenie niezbędnych wyjaśnień, wskazując przyczyny, z powodu których informacje zawarte w deklaracji podaje się w wątpliwość.

Urząd ma obowiązki

Skorzystanie przez urzędnika z pierwszej możliwości nie oznacza, że nie będziesz nic wiedzieć o fakcie skorygowania deklaracji lub że to urzędnik będzie decydował o jej ostatecznym brzmieniu. Organ podatkowy ma bowiem obowiązek:

– uwierzytelnienia kopii skorygowanej deklaracji,

– doręczenia podatnikowi

uwierzytelnionej kopii skorygowanej deklaracji wraz z informacją o związanej z korektą deklaracji zmianie wysokości zobowiązania podatkowego, kwoty nadpłaty lub zwrotu podatku lub wysokości straty bądź informację o braku takich zmian.

Możesz się sprzeciwić

Po otrzymaniu informacji możesz na korektę wnieść sprzeciw (do tego urzędu skarbowego, który korekty dokonał) – masz na to 14 dni od dnia doręczenia uwierzytelnionej kopii skorygowanej deklaracji. Wniesienie sprzeciwu anuluje korektę. Jeżeli nie złożysz sprzeciwu w przewidzianym terminie, korekta dokonana przez organ podatkowy wywołuje takie same skutki prawne jak korekta deklaracji złożona przez podatnika.

Uważaj na zaokrąglenia

Mimo że drobne błędy rachunkowe poprawią sami urzędnicy, nie unikniesz stresu wiążącego się z otrzymaniem awizowanej przesyłki z urzędu skarbowego. Nie znam nikogo, poza przedsiębiorcami o wieloletnim stażu, kto nie odczuwałby psychicznego dyskomfortu na widok koperty z US opatrzonej swoim imieniem i nazwiskiem i załączonego do niej druczku zwrotnego potwierdzenia odbioru. Dlatego lepiej przy wypełnianiu deklaracji dochować należytej staranności. Oznacza to również zwrócenie uwagi na zasady dotyczące zaokrągleń. Zgodnie z przepisami ordynacji podatkowej podstawy opodatkowania, kwoty podatków, odsetki za zwłokę, opłaty prolongacyjne, oprocentowanie nadpłat oraz wynagrodzenia przysługujące płatnikom i inkasentom zaokrągla się do pełnych złotych w ten sposób, że końcówki kwot wynoszące mniej niż 50 groszy pomija się, a końcówki kwot wynoszące 50 i więcej groszy podwyższa się do pełnych złotych.

Więcej Życie Warszawy.