Jak rozliczyć VAT od usług transportowych

Rzeczpospolita (2010-02-25), autor: Paweł Małecki , oprac.: GR

lut 26, 2010

Przedsiębiorcom świadczącym usługi transportu towarów na rzecz zagranicznych kontrahentów łatwiej jest rozliczyć VAT od tych usług, obowiązuje bowiem jeden sposób ich opodatkowania, bez żadnych wyjątków. To skutek nowelizacji ustawy o VAT, która weszła w życie od nowego roku. Nie jest już tak łatwo przy usługach świadczonych na rzecz konsumentów. Bez zmian pozostały natomiast zasady rozliczania transportu osób zarówno w obrocie krajowym, jak i zagranicznym – czytamy w Rzeczpospolitej.

Sposób opodatkowania VAT usługi międzynarodowego transportu towarów zależy od tego, na czyją rzecz jest ona świadczona: podatnika czy nie-podatnika.

Pojęcie podatnika jest nieco szersze od dotychczas obowiązującej definicji zawartej w art. 15 ustawy o VAT. Dla celów rozliczania miejsca opodatkowania usług podatnikiem jest:

– podatnik w rozumieniu art. 15,

– osoba prawna niebędąca podatnikiem oraz

– podmiot niewykonujący w Polsce żadnych czynności opodatkowanych, ale wykonujący takie za granicą.

Miejscem opodatkowania usług świadczonych na rzecz podatnika (w uproszczeniu innego przedsiębiorcy) jest miejsce, w którym nabywca usługi ma swoją siedzibę, miejsce zamieszkania lub miejsce wykonywania działalności, dla którego świadczona jest usługa (art. 28b ustawy o VAT).

Obecnie podanie lub brak numeru NIP UE nabywcy usługi nie wpływa w żaden sposób na miejsce opodatkowania usługi. Zawsze usługa ta będzie opodatkowana w kraju nabywcy. Brak numeru NIP UE utrudni jednak sporządzenie informacji podsumowującej.

Ponadto dotąd, jeśli nabywcą usługi wewnątrzwspólnotowego transportu towarów była firma posiadająca siedzibę poza terytorium Wspólnoty i niemająca numeru NIP UE, to usługa opodatkowana była w całości w kraju, z którego transport się rozpoczyna. Obecnie rozliczenie jest łatwiejsze, ponieważ podatek od wartości dodanej będzie zawsze rozliczany w kraju nabywcy usługi.

Obecnie usługa transportu towarów opodatkowana jest zawsze w kraju nabywcy (oczywiście gdy jest on podatnikiem).

Usługa transportu towarów na rzecz niepodatnika (w uproszczeniu konsumenta) jest rozliczana inaczej. Otóż jeśli usługobiorcą będzie osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej, to usługodawca powinien ją opodatkować w każdym kraju, w którym wykonywany jest transport z uwzględnieniem pokonywanych odległości. Jest to taka sama zasada rozliczeń jak przy transporcie osób. Jedynym wyjątkiem jest wewnątrzwspólnotowy transport towarów.

W tym wypadku wykonawca usługi transportu towarów na rzecz niepodatnika rozliczy ją w kraju Unii Europejskiej, w którym transport się rozpoczyna.

Więcej w Rzeczpospolitej z 25 lutego 2010 r.