Za brak wymaganego pozwolenia na emisje gazów i pyłów do powietrza firmy mogą zostać ukarane

Dziennik Gazeta Prawna (2010-02-26), autor: Daria Stojak , oprac.: GR

lut 28, 2010

Jak donosi Dziennik Gazeta Prawna, przedsiębiorca wprowadzający gazy lub pyły do powietrza co do zasady powinien uzyskać odpowiednie pozwolenie. Obowiązek ten istnieje we wszystkich sytuacjach innych, niż te wymienione w przepisach szczególnych.

W przypadku postępowania administracyjnego, jakim jest procedura wydawania pozwoleń na emisje gazów i pyłów do powietrza zakres przedmiotowy został ustalony przez Ministra Środowiska w rozporządzeniu z dnia 22 grudnia 2004 r. w sprawie przypadków, w których wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza z instalacji nie wymaga pozwolenia (pobierz rozporządzenie »).

Podmioty, które nie są zobligowane do uzyskania pozwolenia, w większości przypadków powinny zgłosić instalację organowi ochrony środowiska na podstawie art. 152 Prawa ochrony środowiska. Instalacje, wobec których istnieje obowiązek zgłoszenia zostały wskazane w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 22 grudnia 2004 r. w sprawie rodzajów instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia (pobierz rozporządzenie »).

Procedura wydawania pozwoleń na emisję gazów i pyłów w praktyce trwa około miesiąca. Odbywa się w trybie decyzji administracyjnych wydawanych przez starostę na podstawie wniosku. Starosta nie jest jednak właściwy w przypadkach określonych w art. 378 ust. 2 ustawy Prawo ochrony środowiska.

W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia. Nieuzupełnienie wniosku w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania.

Postępowanie zakończone jest decyzją – pozwoleniem na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza. Warunkiem uzyskania dla decyzji klauzuli ostateczności jest brak odwołania w terminie przewidzianym do jego złożenia – tj. 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Odwołanie wnosi się do właściwego Samorządowego Kolegium Odwoławczego, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję, w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. Pisemne odwołania należy składać osobiście w sekretariacie starostwa powiatowego lub w wydziale ochrony środowiska i rolnictwa.
Procedura wydawania pozwoleń na emisję gazów i pyłów związana jest z ponoszeniem nie tylko opłat za korzystanie ze środowiska, ale także administracyjnych kar pieniężnych.

Korzystanie ze środowiska bez uzyskania wymaganego pozwolenia skutkuje sankcjami, zwłaszcza koniecznością ponoszenia opłat podwyższonych, zaś za naruszanie ustaleń pozwolenia wymierzane są kary pieniężne – mówi Wioletta Gwizdała prawnik z kancelarii RGW.

Zgodnie z art. 298 ust. 1 Prawo ochrony środowiska, administracyjna kara pieniężna jest ponoszona za przekroczenie lub naruszenie warunków korzystania ze środowiska, ustalonych decyzją.

Więcej w Dzienniku Gazecie Prawnej z 26 lutego 2010 r.„Eko Opłaty” – ewidencja opłat za korzystanie ze środowiska
zobacz więcej »