Użytkowanie instalacji bez wymaganego pozwolenia zintegrowanego

WSPÓLNOTA (2010-02-27), autor: MCH , oprac.: GR

mar 3, 2010

W sytuacji gdy wojewódzki inspektor ochrony środowiska stwierdzi użytkowanie instalacji bez wymaganego pozwolenia zintegrowanego, nie wstrzymuje go, jeśli prowadzący te instalacje złoży wniosek o ustalenie terminu na uzyskanie stosownego pozwolenia czy terminu na usunięcie naruszenia – czytamy w miesięczniku Wspólnota.

WSA w Rzeszowie w wyroku  z 7 stycznia 2010 r. (sygn. akt II SA/Rz 759/09WSA) uznał ze zgodnie z  art. 276 ust. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska podmiot korzystający ze środowiska bez uzyskania wymaganego pozwolenia lub innej decyzji ponosi opłatę podwyższoną za korzystanie ze środowiska.

Przy stosowaniu art. 276 ust. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska należy odwołać się do art. 17 ustawy z 18 maja 2005 r. o zmianie ustawy Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw. Mając te przepisy na uwadze, właściciel instalacji posiadający decyzję warunkowo dopuszczającą do jej użytkowania bez wymaganego pozwolenia zintegrowanego jest wolny od ponoszenia opłat podwyższonych.

WSA dodał, że pod pojęciem „inna decyzja” należy rozumieć taką decyzję administracyjną, która pozwala prowadzącemu instalację na legalne eksploatowanie środowiska, nawet jeśli uzależnione by to było od spełnienia warunku czy określenia terminu usunięcia nieprawidłowości.

Więcej w lutowym numerze miesięcznika Wspólnota


„Eko Opłaty” – ewidencja opłat za korzystanie ze środowiska
zobacz więcej »