KIG-R w sprawie nowelizacji ustawy o rehabilitacji

KIGR (2010-03-04), autor: Włodzimierz Sobczak , oprac.: GR

mar 5, 2010

Krajowa Izba Gospodarcza w piśmie do ministra Jarosława Dudy odniosła się do zmian proponowanych przez MPiPS.Warszawa, dnia 03.03.2010 r.


L.dz. KIG-R/PP /2010/ 27 /EB

Pan
Jarosław Duda
Pełnomocnik Rządu do Spraw
Osób Niepełnosprawnych
Sekretarz Stanu
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej


Szanowny Panie Ministrze!

W związku z wypowiedziami Pana Ministra dotyczącymi podjęcia dyskusji i prac nad ograniczeniem wsparcia do zatrudnienia osób niepełnosprawnych z lekkim stopniem niepełnosprawności, Krajowa Izba Gospodarczo-Rehabilitacyjna pragnie zwrócić uwagę na to, że nadrzędnym celem wprowadzania wszelkich zmian w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych dotyczących wspierania zatrudnienia powinien być wzrost zatrudnienia osób niepełnosprawnych.

Wszystkie nowe rozwiązania w tym zakresie wprowadzane do grudnia 2007 r. uznawano za mało skuteczne. Obecnie, gdy od stycznia 2009 r. notuje się wzrost zatrudnienia osób niepełnosprawnych, proponuje się podjęcie prac nad zmianami powodującymi ograniczenie kwotowe lub czasowe dofinansowania do osób z lekkim stopniem niepełnosprawności, co z pewnością skutkować będzie tendencją spadkową w zatrudnieniu tych osób, zwłaszcza jeżeli będą to osoby ze szczególnymi schorzeniami (upośledzone umysłowo, chore psychicznie, chore na epilepsję).

Ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych nowelizowana była ponad 40 razy, natomiast ostatni tekst jednolity już 7 razy. Jeszcze nie zostały zakończone prace nad założeniami do kolejnej nowelizacji, która miała wejść 1 stycznia 2009 r. , a już zapowiadane są przez Pana Ministra dyskusje i rozmowy nad koleją nowelizacją ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, której wejście w życie przewidywane jest od 2012 roku.
W publicznych wypowiedziach Pan Minister przekazał informację o trwających pracach nad zmianami w systemie orzecznictwa, które mają zawierać nowe przejrzyste i komplementarne zasady w ramach różnych systemów umożliwiające właściwe ustalenie zakresu wsparcia niezbędnego osobie niepełnosprawnej.

Zarządzeniem z dnia 27 listopada 2008 r. Prezes Rady Ministrów powołał Międzyresortowy Zespół do spraw Rozwiązań Systemowych w Zakresie Orzekania o Niepełnosprawności oraz Niezdolności do Pracy, w związku z czym Krajowa Izba Gospodarczo Rehabilitacyjna zwraca się do Pana Ministra z następującymi pytaniami:

1. Ile odbyło się posiedzeń Zespołu do spraw Rozwiązań Systemowych w Zakresie Orzekania o Niepełnosprawności oraz Niezdolności do Pracy i jakie są wnioski Zespołu w zakresie możliwości zintegrowania pięciu systemów orzekania?

2. Kiedy przewidywane jest przekazanie do uzgodnień społecznych projektu założeń do zmian systemowych w zakresie orzekania o niepełnosprawności i niezdolności do pracy z uwzględnieniem skutków oddziaływania nowego systemu orzekania na możliwość korzystania przez osoby niepełnosprawne z systemu wspierania ich aktywizacji zawodowej?

Zdaniem Krajowej Izby Gospodarczo-Rehabilitacyjnej należałoby zdecydowanie wstrzymać się z kolejnymi nowelizacjami ustawy, być może za wyjątkiem tzw.zmian „porządkujących”, do czasu zakończenia prac nad reformą systemu orzecznictwa pozwalającą na jednoznaczne ustalenie, kto powinien być beneficjentem udzielanej pomocy i jakie powinny być formy tej pomocy. Z logicznego punktu widzenia, dopiero takie ustalenie umożliwi właściwy dobór instrumentów polityki społecznej, mogących zapewnić oczekiwane jej efekty.

W świetle powyższego, Krajowa Izba Gospodarczo-Rehabilitacyjna postuluje, aby równolegle do prac nad nowym systemem orzeczniczym, sporządzić pełny bilans społecznych i ekonomicznych kosztów i korzyści wynikających z obecnego systemu, a dopiero w dalszej kolejności podjęcie prac nad nowym systemem aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych.

Jednocześnie Krajowa Izba Gospodarczo-Rehabilitacyjna, tradycyjnie już, deklaruje dalszą współpracę i wolę aktywnego uczestnictwa w pracach nad nowym systemem aktywizacji, oferując Panu Ministrowi skorzystanie z doświadczeń naszych członków w zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, a także z posiadanych przez Izbę opracowań i ekspertyz.

Z poważaniem

Podpisał:
Włodzimierz Sobczak
Prezes Zarządu KIG-RZakładowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych w świetle nowelizacji ustawy o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej oraz nowelizacji rozporządzenia w sprawie ZFRON
Szkolenia w Poznaniu (23 marca 2010 r.), Wrocławiu (24 marca), Warszawie (26 marca), Katowicach (8 kwietnia), Krakowie (9 kwietnia)
zobacz więcej »