Po rencie można starać się o świadczenie przedemerytalne…

Gazeta Prawna , autor: Monika Bugaj-Wojciechowska , oprac.: GR

mar 29, 2007

Nie jest możliwe zrezygnowanie z renty i przejście na świadczenie przedemerytalne. Osoby pobierające rentę mogą otrzymać to świadczenie, gdy prawo do niej ustanie.

Uzyskanie świadczenia przedemerytalnego przez osobę, która pobierała rentę z tytułu niezdolności do pracy, uzależnione jest od spełnienia kilku warunków. Przede wszystkim, aby otrzymać to świadczenie,.musi ustać prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy. Warunkiem bezwzględnym jest też pobieranie renty nieprzerwanie przez co najmniej pięć lat. Trzeba zaznaczyć, że przy ustalaniu okresu pobierania renty wyłącza się okres, za który renta była zawieszona, gdyż w tym okresie nie była ona wypłacana.

Wiek i staż pracy

Z renty na świadczenie przedemerytalne może przejść osoba, która do dnia, w którym ustało prawo do renty, ukończyła co najmniej 55 lat – kobieta oraz 60 lat – mężczyzna, i osiągnęła okres składkowy i nieskładkowy wynoszący co najmniej 20 lat dla kobiet i 25 lat dla mężczyzn. Jakie okresy uwzględniane są jako składkowe, a jakie jako nieskładkowe, wymieniliśmy w dodatku do Gazety Prawnej nr 202 Abc emerytur i rent z dnia 19 marca 2007 r. Przypominamy, że okresy nieskładkowe uwzględnia się w wymiarze nieprzekraczającym 1/3 uwzględnionych okresów składkowych.

Zasiłek dla bezrobotnych

Obecnie przed przyznaniem świadczenia przedemerytalnego konieczne jest pobieranie zasiłku dla bezrobotnych. Po ustaniu prawa do renty trzeba zatem najpierw zarejestrować się we właściwym powiatowym urzędzie pracy jako osoba bezrobotna i to w ciągu 30 dni od ustania prawa do renty. Zasiłek dla bezrobotnych trzeba pobierać przez co najmniej sześć miesięcy, a po upływie tych sześciu miesięcy trzeba

Zaznaczyć trzeba, że do okresu sześciu miesięcy pobierania zasiłku wlicza się okresy zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w rozumieniu przepisów o promocji zatrudnienia, albo zatrudnienia w ramach prać interwencyjnych lub robót publicznych.

Wniosek

Aby otrzymać świadczenie przedemerytalne, trzeba złożyć wniosek na formularzu ZUS Rp-26. Wniosek powinien być złożony w oddziale ZUS właściwym ze względu na miejsce zamieszkania wnioskodawcy, przy czym za miejsce zamieszkania uważa się

miejsce ostatniego zameldowania na pobyt stały. Bardzo ważne jest, by złożyć wniosek o świadczenie przedemerytalne w ściśle określonym terminie. Terminy są następujące:

30 dni od dnia wydania przez powiatowy urząd pracy dokumentu poświadczającego sześciomiesięczny okres pobierania zasiłku dla bezrobotnych,

14 dni od ustania zatrudnienia, w tym w ramach prac interwencyjnych lub robót publicznych albo innej pracy zarobkowej -jeżeli w okresie pobierania zasiłku osoba wykonywała inną pracę zarobkową lub zatrudnienie w rozumieniu przepisów ustawy o promocji zatrudnienia, albo była zatrudniona w ramach prac interwencyjnych lub robót publicznych, a wykonywanie jednej z tych prac ustało po upływie sześciomiesięcznego okresu pobierania zasiłku dla bezrobotnych.

ZUS, na wniosek osoby zainteresowanej, może przywrócić termin 30-dniowy tylko w szczególnie uzasadnionych wypadkach. Natomiast termin 14-dniowy nie podlega przywróceniu.

Więcej Gazeta Prawna