Naliczanie wynagrodzeń i zasiłków z tytułu choroby i macierzyństwa

Info Baza (2010-03-08), autor: Adam Banaszek i Andrzej Jurczewski , oprac.: GR

mar 8, 2010


Centrum Szkolenia Info Baza serdecznie zaprasza na szkolenie:

Naliczanie wynagrodzeń i zasiłków z tytułu choroby i macierzyństwa według zasad obowiązujących w 2010 roku

Nieobecności pracowników, szczególnie ze względu na chorobę i macierzyństwo, stanowią zbiór licznych i trudnych zagadnień – często stanowiących wyzwanie dla osób odpowiedzialnych za ewidencję, obliczenia i przygotowywanie dokumentacji płacowej.

Celem szkolenia jest metodyczne omówienie problematyki, z naciskiem na najtrudniejsze zagadnienia oraz przepisy które zostały znowelizowane.Adresat
Pracownicy działów kadr i płac, osoby odpowiedzialne za rozliczanie pracowników.

Wykładowca
Marzena Ignasiak – dyrektor działu kadr i płac w dużej firmie (ponad 2000 pracowników), gdzie od kilku lat całościowo nadzoruje sprawy kadrowe, obliczanie płac, oraz rozliczenia z ZUS i PFRON. Doświadczona i uznana wykładowczyni.Terminy i miejsca szkoleń

27 kwietnia 2010 r. – Bydgoszcz
Hotel Brda, ul. Dworcowa 94
lokalizacja hotelu

18 maja 2010 r. – Gdańsk
Hotel Novotel Centrum, ul. Pszenna 1
lokalizacja hotelu

27 maja 2010 r. – Wrocław
Hotel Novotel, ul. Wyścigowa 35
lokalizacja hotelu

17 czerwca 2010 r. – Poznań
Hotel Topaz, ul. Przemysłowa 34A
lokalizacja hotelu

Harmonogram godzinowy

09.30 – 10.00 – przyjęcie uczestników
10.00 – 11.30 – zajęcia
11.30 – 11.45 – przerwa kawowa
11.45 – 13.15 – zajęcia
13.15 – 14.00 – przerwa obiadowa
14.00 – 15.30 – zajęcia


Program szkolenia

I. Rodzaje świadczeń przysługujących pracownikom w okresie czasowej niezdolności do pracy i zasady nabywania do nich prawa.

1. Zasady ustalania okresu wypłaty wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy – 33 dni i 14 dni w roku kalendarzowym dla różnych grup pracowników.

2. Wypłata wynagrodzenia chorobowego lub zasiłku chorobowego na przełomie roku.

3. Okresy wyczekiwania na prawo do świadczeń chorobowych, ciągłość trwania ubezpieczenia chorobowego

4. Wynagrodzenia chorobowe.

5. Zasiłki chorobowe.

6. Świadczenia rehabilitacyjne.

7. Zasiłki macierzyńskie.

8. Zasiłki opiekuńcze.

II. Dokumenty stanowiące podstawę wypłaty świadczeń chorobowych (oświadczenie, zaświadczenie, ZLA, Z-15).

III. Obliczanie podstawy wymiaru świadczeń chorobowych.

1. Okres przyjmowany do wyliczania podstawy wynagrodzeń za czas pracy oraz zasiłków z tytułu choroby i macierzyństwa.

2. Składniki uwzględniane i nieuwzględniane w podstawie, oraz wpływ zapisów o ich przyznawaniu w regulaminach wynagradzania oraz faktycznego ich wypłacania.

3. Składniki wynagrodzenia obowiązujące do danego terminu, czyli zmiany w umowach o pracę bądź regulaminach wynagradzania.

4. Podstawa do świadczeń chorobowych w pierwszym i drugim miesiącu zatrudnienia.

5. Zmiana wymiaru czasu pracy w okresie przyjmowanym do obliczenia podstawy świadczenia.

6. Zmiana wynagrodzenia minimalnego w okresie pobierania świadczenia.

7. Warunki ustalenia nowej podstawy świadczenia.

8. Uzupełnianie podstawy wymiaru zasiłku chorobowego w miesiącu przekroczenia rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe.

9. Obliczanie podstawy zasiłku chorobowego bezpośrednio po urlopie wychowawczym lub macierzyńskim.

10. Podstawa wymiaru po podwyżce wynagrodzenia.

11. Choroba na przełomie roku kalendarzowego.

12. Obniżanie zasiłku za nieterminowe dostarczenia zwolnienia lekarskiego.

13. Waloryzacja podstawy obliczania zasiłku chorobowego dla celów obliczenia świadczenia rehabilitacyjnego.

14. Zasiłek macierzyński w trakcie łączenia urlopu macierzyńskiego z pracą.

IV. Problemy związane z ustalaniem okresu zasiłkowego.

1. Przerwy w niezdolnościach do pracy a okres zasiłkowy.

2. Nowa jednostka chorobowa a ciągłość okresu zasiłkowego.

3. Odpowiedzialność pracodawcy za nieprawidłowe ustalenie długości okresu zasiłkowego.

4. Działania podejmowane w celu ustalenia okresu zasiłkowego.

V. Ustalanie prawa do świadczeń chorobowych w przypadku osób świadczących pracę na podstawie umowy zlecenia.

1. Dokumenty zleceniobiorcy, które muszą znaleźć się u zleceniodawcy.

2. Podleganie ubezpieczeniom społecznym a prawo do świadczeń chorobowych.

3. Podstawa wymiaru świadczenia chorobowego.

VI. Potrącenia komornicze z wynagrodzeń za czas choroby i za czas pobierania zasiłków.

1. Potrącenia obligatoryjne i dobrowolne.

2. Granice potrąceń w przypadku pojedynczych potrąceń oraz w przypadku zbiegu potrąceń.

3. Ustalanie kwot wolnych od potrąceń w przypadku wynagrodzenia oraz zasiłków.

VII. Potrącenia  z wierzytelności w przypadku umów cywilnoprawnych.

VIII. Wybrane orzeczenia w sprawach dotyczących wynagrodzeń.


Koszt szkolenia
350 zł od osoby

Płatności powinny trafić na rachunek Info Baza sp. z o.o. do 2 dni przed szkoleniem. Firmy płacące po tym terminie prosimy o przefaksowanie kopii przelewu. Istnieje możliwość zapłaty gotówką przed szkoleniem – firmy, które chcą wybrać tę formę płatności prosimy o napisanie w uwagach w formularzu zgłoszenia „płatność gotówką”.


ING Bank ŚLĄSKI S.A. O we Wrześni
83 1050 1852 1000 0022 9666 2105


Na przelewie prosimy podać nazwę i termin szkolenia.

Cena obejmuje
Udział w zajęciach, materiały szkoleniowe i piśmiennicze, serwisy kawowe, obiad.
Zainteresowane osoby otrzymają zaświadczenia o uczestnictwie w szkoleniu na drukach MEN.

Warunki zgłoszenia
Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego
Formularz zgłoszeniowy »

Rezygnacja ze szkolenia
Rezygnacji można dokonywać do dwóch dni przed szkoleniem. Firmy rezygnujące po tym terminie zostaną obciążone połową kosztów szkolenia.

Dodatkowe informacje

Sprawy organizacyjne:

Andrzej Jurczewski – tel. 061 640 23 20 w. 70;
e-mail: a.jurczewski@info-baza.pl

Sprawy finansowe – faktury i płatności:

Małgorzata Gawron – tel. 061 640 23 20 w. 821;
e-mail: biuro@info-baza.pl


– Centrum Szkolenia Info Baza ma wpis do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonej przez Starostę Wrzesińskiego pod numerem: NO-PO-32/2/200
pobierz wpis »

– Centrum Szkolenia Info Baza jest również Instytucją Szkoleniową zarejestrowaną w rejestrze Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu
zobacz dokument »

Info Baza Sp. z o.o.
Żwirki i Wigury 17, 62-300 Września
Spółka jest zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Poznaniu,
w XXI Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem
KRS 0000245168; NIP 789-16-53-574