Kiedy fiskus może zakwestionować prawo do ulg podatkowych…

Gazeta Prawna , autor: Ewa Matyszewska , oprac.: GR

mar 29, 2007

Aby podatnik mógł korzystać z ulg, musi spełnić warunki określone w przepisach ustaw podatkowych. Poprawność wykorzystania ulg mogą sprawdzić organy podatkowe. Jeśli odkryją nieprawidłowości, mogą zakwestionować rozliczenia podatkowe.

Czy urząd skarbowy może wezwać podatnika

Urząd skarbowy przysłał mi wezwanie. Mam stawić się w celu złożenia wyjaśnień. Podejrzewam, że chodzi o przedstawienie dokumentów związanych z ulgą internetową, bo z niej skorzystałem. Jednak w terminie wyznaczonym przez urząd nie mogłem się stawić, bo byłem chory. Czy urząd skarbowy ma prawo mnie wezwać .Organ podatkowy może wezwać stronę lub inne osoby 13SC do złożenia wyjaśnień, zeznań lub dokonania określonej czynności osobiście, przez pełnomocnika lub na piśmie, jeżeli jest to niezbędne dla wyjaśnienia stanu faktycznego lub rozstrzygnięcia sprawy. Jeżeli osoba wezwana nie może stawić się z powodu choroby, kalectwa lub innej ważnej przyczyny, organ podatkowy może przyjąć wyjaśnienie lub zeznanie albo dokonać czynności w miejscu pobytu tej osoby. W omawianym przypadku mogło to być mieszkanie podatnika.

Jeśli chodzi o ulgę internetową, warunkiem koniecznym do jej skorzystania jest m.in. posiadanie faktur wystawionych na nazwisko podatnika z ulgi korzystającego oraz dowodów potwierdzających uiszczenie należności za internet. Trzeba te dokumenty przygotować, bo w sytuacji, gdy urząd będzie weryfikował prawo do tej ulgi, na pewno o nie poprosi. A ma do tego prawo.

I Art. 155 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa

(t.j. Dz.U. z 2005 r. nr 8, poz. 60 z późn. zm.). I Art. 26 ust. 1 pkt 6a ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm.).

Czy można podczas czynności sprawdzających złożyć korektę

Urząd skarbowy prowadzi wobec mnie czynności sprawdzające w związku z korzystaniem przez mnie w ubiegłym roku z ulgi remontowej. W trakcie tych czynności sam się zorientowałem, że popełniłem błąd w odliczeniach. Czy w trakcie tych czynności mogę złożyć korektę zeznania

Organy podatkowe pierwszej instancji dokonują czynności sprawdzających, mających na celu:

sprawdzenie terminowości: składania deklaracji, wpłacania zadeklarowanych podatków, w tym również pobieranych przez płatników oraz inkasentów;

stwierdzenie formalnej poprawności wymienionych dokumentów;

ustalenie stanu faktycznego w zakresie niezbędnym do stwierdzenia zgodności z przedstawionymi dokumentami.

Jeśli w trakcie tych czynności podatnik zorientował się, że popełnił błąd, może złożyć korektę swojego zeznania, w którym wykazał ulgę remontową. Na ten aspekt zwrócił uwagę m.in. WSA w Łodzi w wyroku z 13 kwietnia 2004 r. (sygn. akt I SA/Łd 620/03; publikowany w ONSAiWSA z 2005 r. nr 3, poz. 54) podkreślając, że czynności sprawdzające nie są tożsame z kontrolą podatkową, a więc nie są przeszkodą do dokonania korekty deklaracji.

I Art. 272 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2005 r. nr 8, poz. 60 z późn. zm.).

Czy urząd może odmówić przesłuchania świadka

W zeznaniu rocznym wykazałem przekazaną darowiznę na cele kultu religijnego. Posiadam dokument potwierdzający przekazanie darowizny, ale niestety zgubiłem dowód wpłaty. Urząd skarbowy wszczął wobec mnie postępowanie podatkowe. Jako udowodnię-, nie faktu wpłaty darowizny chciałem powołać na świadka swoją siostrę. Urząd jednak odmówił jej przesłuchania, uznając moją siostrę za niewiarygodnego świadka. Czy mógł tak postąpić * | Jako dowód należy dopuścić wszystko, co może przy-iNIre czynić się do wyjaśnienia sprawy, a nie jest sprzeczne z prawem. Dowodami w postępowaniu podatkowym mogą być w szczególności księgi podatkowe, deklaracje złożone przez stronę, zeznania świadków, opinie biegłych, materiały i informacje zebrane w wyniku oględzin, informacje podatkowe oraz inne dokumenty zgromadzone w toku czynności sprawdzających lub kontroli podatkowej.

Organ podatkowy nie ma podstaw do odmowy przeprowadzenia dowodu z zeznań świadka z tego powodu, że w przekonaniu organu podatkowego dowód taki byłby niewiarygodny. Jak podkreślił WSA w Warszawie w wyroku z 20 kwietnia 2006 r. (sygn. akt III SA/Wa 1837/05; niepublikowany) element wiarygodności organ ocenia w ramach swobodnej oceny dowodów, która następuje wówczas, gdy uzyskany już zostanie materiał dowodowy w postaci protokołu przesłuchania świadka. Nie można odrzucać wiarygodności dowodu tylko z tego powodu, że został on sporządzony w trakcie postępowania podatkowego.

Przechodząc do kwestii darowizny, rzeczywiście podstawę obliczenia podatku stanowi dochód po odliczeniu kwot, m.in. darowizn przekazanych na cele kultu religijnego, jednak w wysokości dokonanej darowizny, nie więcej jednak niż kwoty stanowiącej 6 proc. dochodu.

Podatnicy korzystający z odliczenia takich darowizn są zobowiązani wykazać w zeznaniu podatkowym kwotę przekazanej darowizny, kwotę dokonanego odliczenia oraz dane pozwalające na identyfikację obdarowanego, w szczególności jego nazwę i adres. Odliczenie to stosuje się, jeżeli wysokość darowizny jest udokumentowana dowodem wpłaty na rachunek bankowy obdarowanego. Urząd skarbowy w opisanej sytuacji miał prawo sprawdzić poprawność korzystania z ulgi. Może też żądać okazania dowodu wpłaty na rachunek bankowy, bo to jeden z warunków uprawniających do ulgi.

Więcej Gazeta Prawna.