Świadczenie przysługuje, gdy przestój nie był zawiniony przez pracownika

Dziennik Gazeta Prawna (2010-03-11), autor: Ryszrd Sadlik , oprac.: GR

mar 12, 2010

Jeżeli przestój został wywołany okolicznościami nie zawinionymi przez pracownika, zachowuje on prawo do wynagrodzenia. Natomiast gdy przestój nastąpił z winy pracownika, wynagrodzenie nie przysługuje. W przypadku powierzenia pracownikowi innej pracy w tym okresie przysługuje mu co najmniej wynagrodzenie przewidziane za wykonaną pracę – czytamy w Dzienniku Gazecie Prawnej.

Zgodnie z podstawową zasadą prawa pracy, wynagrodzenie przysługuje pracownikowi tylko za pracę faktycznie wykonywaną. Natomiast pracownik nabywa prawo do wynagrodzenia za czas niewykonywania pracy, jedynie gdy przepisy prawa pracy tak stanowią (art. 80 zd. 2 k.p.). Pracownik może otrzymać wynagrodzenie za czas niewykonywania pracy, jeżeli przewidują to przepisy ustaw lub innych aktów prawnych wydanych przez uprawnione organy państwowe, albo gdy wynika to z prawa zakładowego, regulaminu wynagradzania lub z umowy o pracę.

Pracownikowi przysługuje prawo do wynagrodzenia za czas przestoju, jeżeli był gotów do wykonywania pracy i doznał przeszkód z przyczyn dotyczących pracodawcy.
W myśl art. 81 par. 1 k.p., za czas niewykonywania pracy z przyczyn dotyczących pracodawcy pracownikowi, który był gotów do jej wykonywania, przysługuje wynagrodzenie wynikające z jego osobistego zaszeregowania określonego stawką miesięczną lub godzinową, a jeżeli taki składnik wynagrodzenia nie został wyodrębniony przy określaniu warunków wynagrodzenia, w wysokości 60% wynagrodzenia.

W każdym przypadku wynagrodzenie to nie może być niższe od minimalnego wynagrodzenia za pracę. Jednak gdy w regulacjach zakładowych najniższe wynagrodzenie ustalono na wyższym poziomie niż minimalne wynagrodzenie za pracę, to przy ustalaniu wynagrodzenia za okres niewykonywania pracy z powodu przestoju należy uwzględniać wynagrodzenie wynikające z aktu zakładowego.  

Pracodawca może na czas przestoju powierzyć pracownikowi inną odpowiednią pracę, za której wykonanie przysługuje wynagrodzenie przewidziane za tę pracę (art. 81 par. 3 k.p.). Wynagrodzenie to nie powinno być niższe niż wynagrodzenie wynikające z osobistego zaszeregowania pracownika, określonego stawką godzinową lub miesięczną, a jeżeli taki składnik wynagrodzenia nie został wyodrębniony przy określaniu warunków wynagradzania – 60% wynagrodzenia. Natomiast gdy przestój nastąpił z winy pracownika, wówczas przysługuje mu wyłącznie wynagrodzenie przewidziane za wykonaną pracę.

Sytuacja pracowników zatrudnionych przy pracach uzależnionych od warunków atmosferycznych jest gorsza niż ogółu pracowników. Takim pracownikom wynagrodzenie za czas przestoju spowodowanego warunkami atmosferycznymi przysługuje bowiem, tylko, gdy przepisy prawa pracy tak stanowią, np. układ zbiorowy pracy obowiązujący u danego pracodawcy (art. 81 par. 4 k.p.).

W razie powierzenia takiemu pracownikowi na czas przestoju innej pracy, przysługuje mu wynagrodzenie przewidziane za wykonaną pracę, chyba że przepisy prawa pracy przewidują stosowanie zasad określonych w art. 81 par. 3 k.p. Jeżeli zatem taki pracownik zostanie przeniesiony do innej pracy na czas przestoju, to przysługuje mu prawo tylko do wynagrodzenia przewidzianego za powierzoną pracę. Nie ma natomiast znaczenia, czy wynagrodzenie za tę pracę będzie wyższe czy niższe od wynagrodzenia za pracę normalnie przez niego wykonywaną.

Jednak przepisy prawa pracy, np. układ zbiorowy pracy lub regulamin wynagradzania, mogą przewidywać również w takim przypadku prawo do wynagrodzenia wynikającego z ich osobistego zaszeregowania pracownika określonego stawką godzinową lub miesięczną, a gdy takiego składnika wynagrodzenia nie wyodrębniono przy określaniu warunków wynagrodzenia – w wysokości 60% jego wynagrodzenia.

Więcej w Dzienniku Gazecie Prawnej z 11 marca 2010 r.Naliczanie wynagrodzeń i zasiłków z tytułu choroby i macierzyństwa według zasad obowiązujących w 2010 roku
Szkolenia w Poznaniu (15 kwietnia 2010 r.) Warszawie (16 kwietnia), Bydgoszczy (19 kwietnia), Gdańsku (20 kwietnia), Wrocławiu (13 maja), Katowicach (14 maja)
zobacz więcej »