Trzeba złożyć pit-58…

Gazeta Prawna , autor: Krzysztof Tomaszewski , oprac.: GR

mar 29, 2007

Osoby, które w 2006 roku kupiły na giełdzie akcje, a następnie sprzedały je z zyskiem, muszą złożyć roczne zeznanie podatkowe na formularzu PIT-38.

W ubiegłym roku wielu indywidualnych inwestorów dokonało udanych transakcji związanych z kupnem i sprzedażą papierów wartościowych na giełdzie. Dochód z tych transakcji jest opodatkowany. Kwestie te reguluje art. 30b ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tj. Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm.). Z przepisów tych wynika, że od dochodów uzyskanych z odpłatnego zbycia papierów wartościowych podatek wynosi 19 proc. uzyskanego dochodu.

Dochodów tych nie łączy się z dochodami opodatkowanymi według progresywnej skali 19, 30 i 40 proc. oraz według jednolitej 19-proc. stawki przez podatników osiągających przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej. W terminie do 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym podatnicy są zobowiązani składać urzędom skarbowym odrębne zeznania o wysokości osiągniętego w roku podatkowym dochodu (poniesionej straty) z kapitałów opodatkowanych na zasadach określonych we wspomnianym art. 30b ustawy o PIT. Obowiązek ten wynika z uregulowań zawartych art. 45 ust. la pkt 1 ustawy o PIT. Do rozliczenie dochodów osiągniętych na giełdzie służy formularz PIT-38. W tym roku 30 kwietnia wypada w poniedziałek.

Więcej Gazeta Prawna.