Lista płac dla pracownika odchodzącego z firmy

Rzeczpospolita (2010-03-12), autor: Marta Gadomska , oprac.: GR

mar 14, 2010

Rozwiązanie umowy o pracę pociąga za sobą określone skutki płacowe. Oprócz wynagrodzenia za pracę pracownikowi, który rozstaje się z firmą, trzeba jeszcze wypłacić ekwiwalent urlopowy i czasami odprawę: emerytalną, rentową lub z tytułu zwolnień grupowych jak również odprawę pośmiertną dla rodziny, gdy przyczyną wygaśnięcia stosunku pracy jest śmierć zatrudnionego – czytamy w Rzeczpospolitej.

Jak informuje dziennik, ekwiwalent urlopowy wypłacamy na koniec pracy, gdy na koncie pracownika pozostał niewykorzystany zaległy bądź bieżący urlop. I to niezależnie od tego, w jakim trybie i z jakich powodów rozwiązano umowę o pracę.

Płatności za zaległy urlop nie trzeba regulować w zasadzie tylko wtedy, gdy bezpośrednio po rozwiązaniu jednej umowy strony nawiązują drugą, ustalając wcześniej, że ekwiwalent nie będzie wypłacany, bo urlop zostanie wykorzystany w ramach nowego stosunku pracy (art. 171 § 2 k.p.).

Pracownik nie może zrezygnować z ekwiwalentu po to, by móc skorzystać z zaległego urlopu u innego pracodawcy. Prawo do ekwiwalentu pracownik nabywa w dniu ustania stosunku pracy, a to oznacza, że samo świadczenie wypłacamy w dniu, w którym umowa o pracę rozwiązuje się lub wygasa. Roszczenie o ekwiwalent przedawni się z upływem trzech lat od dnia jego wymagalności, z reguły od dnia rozwiązania stosunku pracy (uchwała SN z 21 listopada 1975 r., V PZP 5/75).

Gdy pracownik przechodzi na emeryturę bądź rentę z tytułu niezdolności do pracy i z tego powodu rozwiązuje umowę o pracę trzeba mu wypłacić odprawę: odpowiednio emerytalną bądź rentową. Jedna i druga należy się w wysokości wynagrodzenia za jeden miesiąc pracy (może być wyższa w sferze budżetowej, która ma własne regulacje w tym zakresie). I przysługuje tylko raz w życiu (art. 92 k.p.).

Może być jednak tak, że pracownikowi przysługują np. dwie odprawy emerytalne z jednej firmy. Chodzi o sytuację, gdy jest stroną dwóch stosunków pracy; z nich przechodziła na emeryturę, kończąc definitywnie aktywność zawodową.

Gdy zatrudniony zostaje zwolniony z przyczyn od niego niezależnych, a firma zatrudnia co najmniej 20 pracowników to pracodawca musi wypłacić odprawę ze zwolnień grupowych Jej wysokość zależy od stażu pracy u danego pracodawcy i wynosi:

– jednomiesięczne wynagrodzenie, jeżeli pracownik był zatrudniony u zwalniającego pracodawcy krócej niż dwa lata,

– dwumiesięczne wynagrodzenie, jeżeli pracował od dwóch do ośmiu lat,

– trzymiesięczne wynagrodzenie przy zatrudnieniu ponad osiem lat.

Na odprawę pośmiertną, może liczyć małżonek oraz inni członkowie spełniający warunki wymagane do uzyskania renty rodzinnej w myśl przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (dzieci).

Odprawę pośmiertną dzieli się w częściach równych między wszystkich uprawnionych. Ale jeżeli po zmarłym pozostał tylko jeden członek rodziny uprawniony do takiej wypłaty, to otrzyma połowę jej wartości.  Wysokość odprawy zależy od stażu pracy zmarłego.

Więcej w Rzeczpospolitej z 12 marca 2010 r.Naliczanie wynagrodzeń i zasiłków z tytułu choroby i macierzyństwa według zasad obowiązujących w 2010 roku
Szkolenia w Poznaniu (15 kwietnia 2010 r.) Warszawie (16 kwietnia), Bydgoszczy (19 kwietnia), Gdańsku (20 kwietnia), Wrocławiu (13 maja), Katowicach (14 maja)
zobacz więcej »