Opodatkowanie świadczeń z ZFŚŚ

Dziennik Gazeta Prawna (2010-03-22), autor: Krzysztof Koślicki , oprac.: GR

mar 23, 2010

Dopłaty pracodawców do wypoczynku pracowników i członków ich rodzin to jedna z form pomocy świadczonej ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. Po spełnieniu kilku warunków mogą one zostać zwolnione z opodatkowania PIT – czytamy w Dzienniku Gazecie Prawnej.

Zgodnie z treścią art. 21 ust. 1 pkt 78 ustawy o PIT wolne od podatku dochodowego są dopłaty do: wypoczynku zorganizowanego przez podmioty prowadzące działalność w tym zakresie, w formie wczasów, kolonii, obozów i zimowisk, w tym również połączonego z nauką, pobytu na leczeniu sanatoryjnym, w placówkach leczniczo-sanatoryjnych, rehabilitacyjno-szkoleniowych i leczniczo-opiekuńczych oraz przejazdów związanych z tym wypoczynkiem i pobytem na leczeniu – dzieci i młodzieży do lat 18:

– z funduszu socjalnego, zakładowego funduszu świadczeń socjalnych oraz zgodnie z odrębnymi przepisami wydanymi przez właściwego ministra – niezależnie od ich wysokości,

– z innych źródeł – do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 760 zł.

Omawiane zwolnienie będzie miało także zastosowanie w przypadku, gdy wypoczynek jest organizowany równocześnie dla dzieci i rodziców. Jednak w tej sytuacji zwolnieniu od opodatkowania podlegać będzie jedynie ta część wydatku, która dotyczy dzieci i młodzieży do lat 18. Dopłaty z ZFŚS do wczasów, z których korzystają pracownicy i dorośli członkowie ich rodzin, podlegają opodatkowaniu powyżej kwoty 380 zł w skali roku.

Wolne od podatku dochodowego są również świadczenia rzeczowe lub ekwiwalenty rzeczowe w zamian tych świadczeń otrzymywane przez emerytów i rencistów w związku z łączącym ich poprzednio z zakładami pracy stosunkiem służbowym, stosunkiem pracy lub spółdzielczym stosunkiem pracy oraz od związków zawodowych – do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 2280 zł.

Ustawodawca uzależnił powyższe zwolnienie podatkowe od charakteru świadczenia, które musi odznaczać się formą rzeczową ewentualnie musi stanowić ekwiwalent świadczenia rzeczowego, w przypadku niemożliwości jego świadczenia.

Biorąc pod uwagę fakt, że ustawa o PIT nie określa definicji rzeczy ani świadczenia rzeczowego, dobrze jest odwołać się do znaczenia tych pojęć w innych dziedzinach prawa. Zgodnie z Kodeksem cywilnym, rzeczami są tylko przedmioty materialne. Uwzględniając powyższą definicję, materialny charakter, dający podstawę do zakwalifikowania jako świadczenie rzeczowe, mają np. paczki świąteczne, wartość biletów do kina, wartość karnetu na basen czy siłownię. Natomiast nie można uznać, iż dofinansowanie do wartości wycieczki czy wczasów jest świadczeniem rzeczowym, gdyż uczestnicy wycieczki nie otrzymują świadczenia o charakterze materialnym, tj. rzeczowym.

Wartość tego rodzaju świadczenia stanowi przychód emeryta i rencisty opodatkowany zryczałtowanym podatkiem dochodowym w wysokości 10 proc. należności.

Więcej w Dzienniku Gazecie Prawnej z 22 marca 2010 r.Naliczanie wynagrodzeń i zasiłków z tytułu choroby i macierzyństwa według zasad obowiązujących w 2010 roku
Szkolenia w Poznaniu (15 kwietnia 2010 r.) Warszawie (16 kwietnia), Bydgoszczy (19 kwietnia), Gdańsku (20 kwietnia), Wrocławiu (13 maja), Katowicach (14 maja)
zobacz więcej
»