Spółdzielnia socjalna: starosta ma 30 dni na decyzję

Rzeczpospolita (2010-03-23), autor: Iwona Jackowska , oprac.: GR

mar 24, 2010

Bezrobotny chcący podjąć działalność na zasadach określonych dla spółdzielni socjalnych, może liczyć na pomoc państwa w postaci dofinansowania tego planu. Wysokość dofinansowania nie może przekraczać czterokrotnego przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej na jednego członka założyciela spółdzielni, a w przypadku przystąpienia do takiej spółdzielni po jej założeniu – trzykrotnego przeciętnego wynagrodzenia. Jego wysokość jest przyjmowana na dzień zawarcia umowy z bezrobotnym – czytamy w Rzeczpospoliej.

Aby uzyskać dofinansowanie należy złożyć wniosek o pomoc ze środków Funduszu Pracy. Składa się go do starosty właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub pobytu, albo ze względu na siedzibę spółdzielni socjalnej. Do wniosku musi być dołączona informacja o otrzymanej pomocy publicznej i pomocy de minimis.

Wniosek o przyznanie jednorazowego wsparcia na założenie spółdzielni socjalnej powinien zawierać m. in. kwotę wnioskowanych środków, rodzaj działalności gospodarczej, którą ma prowadzić zakładana spółdzielnia socjalna, kalkulację kosztów związanych z podjęciem przez spółdzielnię socjalną działalności oraz źródła ich finansowania, specyfikację i harmonogram wydatków w ramach wnioskowanych środków, proponowaną formę zabezpieczenia zwrotu środków.

Bezrobotny musi ponadto dołączyć oświadczenia o: korzystaniu lub niekorzystaniu z bezzwrotnych środków Funduszu Pracy lub innych środków publicznych na podjęcie działalności gospodarczej lub rolniczej, założenie lub przystąpienie do spółdzielni socjalnej, nieprowadzeniu działalności gospodarczej w okresie 12 miesięcy przed dniem złożenia wniosku, nieposiadaniu wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego jako założyciel innej spółdzielni w okresie sześciu miesięcy przed dniem złożenia wniosku, wykorzystaniu przyznanych środków zgodnie z przeznaczeniem.

Bezrobotni zamierzający założyć spółdzielnię socjalną mogą złożyć wspólny wniosek o przyznanie jednorazowo środków na ten cel, zawierający wymagane informacje i indywidualne oświadczenia.

Wniosek o pomoc na przystąpienie do spółdzielni socjalnej powinien zawierać m.in. kwotę wnioskowanych środków, informację o przeznaczeniu wnioskowanych środków,
proponowaną formę zabezpieczenia zwrotu środków oraz oświadczenia, jakich wymaga się także przy wnioskowaniu o wsparcie na założenie spółdzielni.

O akceptacji wniosku lub odmowie przyznania pomocy starosta powiadomi bezrobotnego pisemnie w ciągu 30 dni od złożenia kompletnego wniosku. Nieuwzględnienie wniosku wymaga podania przyczyny odmowy.

Przyznanie bezrobotnemu jednorazowego wsparcia następuje na podstawie zawartej z nim umowy.

Starosta może wezwać do zwrotu przyznanych środków m.in.  gdy beneficjent pomocy złożył z wnioskiem o wsparcie niezgodne z prawdą oświadczenia, a także gdy naruszy inne warunki umowy.

Więcej w Rzeczpospolitej z 23 marca 2010 r.