Zatrudnienie na wychowawczym a składki ZUS

Rzeczpospolita (2010-03-22), autor: Izabela Nowacka , oprac.: GR

mar 24, 2010

Jeżeli w okresie przebywania na urlopie wychowawczym pracownik podjął dodatkowe zatrudnienie na podstawie umowy o pracę wówczas od dnia nawiązania stosunku pracy do dnia jego ustania nie podlega ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym z tytułu przebywania na urlopie wychowawczym, lecz z racji objętego etatu – czytamy w Rzeczpospolitej.

Jak informuje dziennik, w okresie od 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2011 r. podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z tytułu przebywania na urlopie wychowawczym stanowi kwota minimalnego wynagrodzenia za pracę w danym roku kalendarzowym.

Przy ustalaniu podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe urlopowiczów stosuje się zasadę proporcjonalnego zmniejszania tej podstawy za miesiąc, w którym nastąpiło odpowiednio objęcie lub ustanie obowiązkowych ubezpieczeń z tytułu przebywania na urlopie wychowawczym. Wówczas kwotę podstawy wymiaru składek obniża się proporcjonalnie, dzieląc ją przez liczbę dni kalendarzowych tego miesiąca i mnożąc przez liczbę dni podlegania ubezpieczeniom. Składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe finansuje w całości budżet państwa. Pracodawca, jako płatnik składek, tylko je nalicza i wykazuje w odpowiednich miejscach deklaracji ZUS DRA.

Obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego objęta jest ta osoba przebywająca na urlopach wychowawczych, która nie ma innego obowiązkowego tytułu do tego ubezpieczenia. Czyli ma tylko jeden tytuł, którym jest urlop wychowawczy.

Powinna być zgłoszona do ubezpieczenia zdrowotnego z tytułu korzystania z urlopu wychowawczego, a płatnik w raportach imiennych powinien wykazywać składki na to ubezpieczenie. Na równi ze zgłoszeniem traktuje się wykazanie ubezpieczonego w raporcie ZUS RCA z kodem 12 11 xx. Nie trzeba więc sporządzać druku zgłoszeniowego ZUS ZUA.

Podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne stanowi tu kwota odpowiadająca wysokości świadczenia pielęgnacyjnego przysługującego na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych. Od 1 listopada 2009 r. to 520 zł miesięcznie.

W przypadku składki zdrowotnej nie stosuje się zasady proporcjonalnej redukcji w stosunku do okresu podlegania temu ubezpieczeniu.

Za pracownicę na urlopie wychowawczym pracodawca składa co miesiąc imienny raport ZUS RCA z kodem tytułu 12 11 xx oraz raport imienny o wypłaconych świadczeniach i przerwach w opłacaniu składek ZUS RSA z kodem tytułu ubezpieczenia 01 10 xx i kodem świadczenia/przerwy 121.

Więcej w Rzeczpospolitej z 23 marca 2010 r.Naliczanie wynagrodzeń i zasiłków z tytułu choroby i macierzyństwa według zasad obowiązujących w 2010 roku
Szkolenia w Poznaniu (15 kwietnia 2010 r.) Warszawie (16 kwietnia), Bydgoszczy (19 kwietnia), Gdańsku (20 kwietnia), Wrocławiu (13 maja), Katowicach (14 maja)
zobacz więcej »