Jak płacić składki od zlecenia wykonanego przez pracownika…

Rzeczpospolita , autor: Michał Jakubowski , oprac.: GR

mar 30, 2007

Pracodawca może z tym samym pracownikiem zawrzeć umowę o pracę oraz umowę-zlecenie. Jak należy wtedy obliczać składki społeczne, zdrowotne, na Fundusz Pracy Dziś to wyjaśniamy. Należy pamiętać że, jeśli chodzi o ubezpieczenia społeczne, to pracownikiem jest nie tylko osoba pozostająca w stosunku pracy, ale również ta, która z własnym pracodawcą lub na jego rzecz wykonuje pracę:

-na podstawie umowy-zlecenia tub Innej umowy o świadczenie usług, do której stosuje się przepisy kodeksu cywilnego o zleceniu,

-na podstawie umowy o dzieło.

Jeżeli pracodawca zawiera z pracownikiem umowę-zlecenie, to przychód z niej jest traktowany w zakresie naliczania składek jak przychód z umowy o pracę. To oznacza, że pracodawca nie zgłasza dodatkowo zatrudnionej osoby na formularzu ZUS ZUA do ubezpieczeń, tylko wypłaconą kwotę wykazuje w raporcie ZUS RCA (z kodem 0110 xx) wraz z wynagrodzeniem z umowy o pracę. Od tak ustalonej podstawy nalicza i opłaca składki na ubezpieczenia społeczne oraz ubezpieczenie zdrowotne (patrz przykład w ramce).

Jak rozliczać na urlopie

Za pracowników na urlopach bezpłatnych, wychowawczych i macierzyńskich pracodawca ma obowiązek składać imienne raporty miesięczne RSA (z kodem tytułu do ubezpieczeń 0110 xx – pracownik) o okresach przerwy w podleganiu ubezpieczeniom z umowy o pracę, gdzie będzie wykazany okres przerwy oraz kod świadczenia przerwy: 111 – urlop bezpłatny 121/122 – urlop wychowawczy 311 – zasiłek macierzyński Przebywający na urlopie wychowawczym i macierzyńskim mają odrębne (od umowy o pracę) tytuły do ubezpieczeń.

W stosunku do nich pracodawca pełni również dodatkowo obowiązki płatnika składek, tj. wykazuje należne składki z urlopu wychowawczego i zasiłku macierzyńskiego oraz wypłaca zasiłek, o ile osoby te spełniają niezbędne warunki, czyli nie mają ustalonego prawa do emerytury lub renty oraz innych tytułów do ubezpieczeń.

Po zawarciu zlecenia

Gdy pracodawca zawrze umowę-zlecenie z pracownikiem przebywającym na urlopie bezpłatnym, wychowawczym lub macierzyńskim, to musi złożyć za niego formularz ZUS ZUA (z kodem 04 xx xx), na którym zgłosi go z umowy-zlecenia do obowiązkowych ubezpieczeń: emerytalnego, a rentowych, wypadkowego (gdy praca jest wykonywana w siedzibie lub miejscu prowadzenia działalności), a zdrowotnego oraz do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego (o ile zatrudniona osoba będzie chciała podlegać temu ubezpieczeniu).

Oczywiście od wypłacanego wynagrodzenia ze zlecenia płatnik musi naliczać i opłacać składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne.

Więcej Rzeczpospolita.