Komu i na jakich zasadach przysługuje dodatek mieszkaniowy

Gazeta Wyborcza (2010-03-30), autor: Krzysztof Aładowicz , oprac.: GR

mar 31, 2010

Dodatek mieszkaniowy jest przyznawany na 6 miesięcy na podstawie wniosku. Formularz do wypełnienia oraz informacje o dokumentach, które są niezbędne do rozpatrzenia wniosku, można uzyskać w gminnych ośrodkach pomocy społecznej lub w urzędach miast – czytamy w Gazecie Wyborczej.

O dopłatę do czynszu mogą się starać osoby lub rodziny ponoszące koszty z tytułu utrzymania mieszkania.

Jak informuje dziennik, przyznanie dodatku mieszkaniowego uzależnione jest m.in. od dochodu gospodarstwa domowego oraz zajmowanej powierzchni mieszkania. Do obliczenia dochodu należy sumować wszystkie dochody brutto (z ostatnich trzech miesięcy przed dniem złożenia wniosku) osób zajmujących lokal, odliczając składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz ubezpieczenie chorobowe. Do dochodu nie wlicza się m.in. pomocy materialnej dla uczniów, np. stypendiów, dodatków dla sierot zupełnych, jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia się dziecka, dodatku z tytułu urodzenia dziecka.

Zsumowany dochód całej rodziny dzielimy przez trzy (otrzymany wynik dzielenia to średni miesięczny dochód rodziny z trzech ostatnich miesięcy), a następnie przez liczbę osób zajmujących lokal – wynik dzielenia to średni miesięczny dochód na członka gospodarstwa domowego.

Osoba samotna może wystąpić o przyznanie dodatku, jeśli jej dochód nie przekracza 175 proc. kwoty najniższej emerytury. Rodzina może się starać o dopłatę, jeśli jej dochód na osobę nie przekracza 125 proc. kwoty najniższej emerytury. Od 1 marca 2010 r. do 28 lutego 2011 r. najniższa emerytura wynosi 706,29 zł.

Następnie należy sprawdzić czy zajmowane mieszkanie nie przekracza określonej w ustawie tzw. powierzchni normatywnej.

Ustawa dopuszcza przekroczenie tej powierzchni o 30 proc. Dla jednej osoby w rodzinie powierzchnia użytkowa lokalu nie może przekroczyć 35 m kw. plus 30 proc. tolerancji, a więc 45,5 m kw. Dla dwóch osób 40 m kw. (+30 proc.) – 52 m kw.

Urząd sprawdza jeszcze wydatki na mieszkanie. Są to (w zależności od posiadanego tytułu prawnego) m.in. opłaty związane z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości, zaliczka na koszty zarządu nieruchomością wspólną, opłaty za wodę i ścieki, energię cieplną, wywóz śmieci. Nie są wliczane wydatki na ubezpieczenie mieszkania, podatek od nieruchomości, opłaty za wieczyste użytkowanie, opłaty za gaz i prąd.

Ustawodawca określił, że gospodarstwo domowe: jednoosobowe zobowiązane jest opłacać czynsz w wysokości 15 proc miesięcznego dochodu; 2-, 3- i 4-osobowe –12 proc. miesięcznych dochodów gospodarstwa domowego; składające się z 5 i więcej osób –10 proc miesięcznych dochodów gospodarstwa domowego.

W przypadku gdy średni miesięczny dochód osoby samotnej jest równy lub wyższy niż 150 proc najniższej emerytury (obecnie 1059,44 zł), a rodziny wieloosobowej równy lub wyższy niż 100 proc. najniższej emerytury (709,29 zł na osobę), ale nie przekracza 175 proc. wartości najniższej emerytury dla osoby samotnej i 125 proc. dla rodziny wieloosobowej, to ustawa przyjmuje, że:

– osoba samotna opłaca czynsz w wysokości 20 proc. miesięcznego dochodu;

– rodzina 2-4-osobowa – 15 proc. miesięcznych dochodów gospodarstwa domowego;

– rodzina składająca się z 5 i więcej osób – 12 proc. miesięcznych dochodów go gospodarstwa domowego.

Kwota dodatku będzie różnicą pomiędzy wydatkami przypadającymi na normatywną powierzchnię użytkową zajmowanego mieszkania a procentowym udziałem miesięcznych dochodów uzyskanych przez gospodarstwo domowe, o którym mowa wyżej.

Więcej w Gazecie Wyborczej z 30 marca 2010 r.