Telepracownik musi mieć swoje akta

Rzeczpospolita (2010-03-30), autor: Sylwia Gortyńska , oprac.: GR

mar 31, 2010

Firma zatrudniająca podwładnych pracujących w domu nie musi zapewniać im biurka czy fotela. Powinna jednak dostarczyć im komputer. Nie może też zapominać, że takie osoby podlegają ubezpieczeniu, przeszkoleniu z BHP oraz że trzeba prowadzić ich teczkę osobową.

Jak czytamy w Rzeczpospolitej do wykonywania telepracy niezbędne jest wykorzystywanie środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (w szczególności pocztę elektroniczną).

Poza pewnymi szczególnymi uregulowaniami dotyczącymi wyłącznie telepracy, które określają art. 675 – art. 6717 k.p., telepraca stanowi normalny stosunek pracy podlegający przepisom kodeksu pracy dotyczącym uprawnień i obowiązków pracowników i pracodawców.

Telepracownika i pracodawcę zawsze łączy umowa o pracę. Tak jak każdy inny angaż także i ten powinien zostać zawarty na piśmie.

Poza umową o pracę pracodawca i telepracownik mogą również zawrzeć odrębną umowę, w której określą m.in. zakres ubezpieczenia i zasady wykorzystywania przez telepracownika sprzętu niezbędnego do wykonywania telepracy stanowiącego własność telepracownika. Pracodawcy i telepracownikowi wolno też określić sposób i formę kontroli wykonywania pracy przez telepracownika. Będzie to zgodne z art. 67 § 2 k.p.

Obowiązki wobec telepracownika są takie same jak i względem innych zatrudnionych. Musi mu m.in. udzielić urlopu, zgłosić do ubezpieczenia, regularnie wypłacać pensję czy przeszkolić w zakresie BHP. Musi też prowadzić dokumentację pracowniczą telepracownika.

Szczegóły jej sporządzania określa rozporządzenie ministra pracy i polityki socjalnej z 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika (DzU nr 62, poz. 286 ze zm.).

Zgodnie z nim w części A przechowywane są dokumenty zgromadzone w związku z ubieganiem się o zatrudnienie. Z kolei w części B powinny się znaleźć dokumenty dotyczące nawiązania stosunku pracy oraz przebiegu zatrudnienia pracownika. Umowa o zakazie konkurencji obowiązująca po ustaniu stosunku pracy zostanie zamieszczona w części C akt osobowych. Tam także znajdzie się oświadczenie o wypowiedzeniu angażu oraz kopia świadectwa pracy.

Więcej w Rzeczpospolitej z 30 marca 2010 r.


Naliczanie wynagrodzeń i zasiłków z tytułu choroby i macierzyństwa według zasad obowiązujących w 2010 roku
Szkolenia w Poznaniu (15 kwietnia 2010 r.) Warszawie (16 kwietnia), Bydgoszczy (19 kwietnia), Gdańsku (20 kwietnia), Wrocławiu (13 maja), Katowicach (14 maja)
zobacz więcej »