Sponsoring nie zawsze jest darowizną…

Gazeta Prawna , autor: Ewa Matyszewska , oprac.: GR

mar 30, 2007

Jeśli w umowie sponsoringu obdarowany zobowiązał się wykonać czynności na rzecz obdarowującego, to nie mamy do czynienia z darowizną.

Urząd Skarbowy Łódź Śródmieście rozstrzygnął kwestie dotyczące opodatkowania sponsoringu. W maju 2006 r.
zawarto umowę sponsoringu między towarzystwem ubezpieczeniowym a podatnikiem. Towarzystwo przekazało podatnikowi 6 tys. zł na zakup roweru dla syna. W zamian za to podatnik zobowiązał się do udostępnienia towarzystwu dokumentacji zdjęciowej z trasy rowerowej i reportażu. Podatnik uważa, że otrzymana od towarzystwa kwota stanowi darowiznę i syn jest zobowiązany do zapłaty podatku od spadków i darowizn.

Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (tj. Dz.U. z 2004 r. nr 142, poz. 1514 z późn. zm.) podatkowi od spadków i darowizn podlega nabycie przez osoby fizyczne własności rzeczy lub praw majątkowych w drodze darowizny. Przez umowę darowizny darczyńca zobowiązuje się do bezpłatnego świadczenia na rzecz obdarowanego kosztem swego majątku. Obdarowany nie jest zobowiązany do żadnego ekwiwalentu, świadczenia względem darczyńcy ani żadnej innej osoby przez niego wskazanej. Na podstawie art. 983 kodeksu cywilnego darczyńca może włożyć na obdarowanego obowiązek-oznaczonego działania lub zaniechania, a nie świadczenia.

W omawianym przypadku obdarowany zobowiązał się do przekazania zdjęć i reportażu z trasy rowerowej. Mamy zatem do czynienia ze świadczeniem wzajemnym. Wobec tego nie można potraktować zawartej umowy sponsoringu jako umowy darowizny. W konsekwencji taka umowa nie jest opodatkowana podatkiem od spadków i darowizn.

Na podstawie art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tj. Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm.) opodatkowaniu tym podatkiem podlegają wszelkie dochody z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a, 52c. Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 9 oraz art. 20 ust. 1 ustawy o PIT, kwoty uzyskane z tytułu umowy sponsoringu stanowią dla podatnika przychód z innych źródeł i osoby prawne dokonujące wymienionych wypłat zobowiązane są sporządzić informację o wysokości uzyskanych przychodów (PIT-8C) i w terminie do końca lutego przekazać podatnikowi oraz urzędowi skarbowemu właściwemu według miejsca zamieszkania podatnika.

Więcej Gazeta Prawna.