Umowa o wykorzystanie prywatnego komputera do celów służbowych

Rzeczpospolita (2010-03-31), autor: Marta Gadomska , oprac.: GR

kwi 1, 2010

Jeżeli strony ustalą, że telepracownik do wykonywania pracy będzie wykorzystywał własny sprzęt, pracodawca musi mu za to wypłacać ekwiwalent pieniężny. Przepisy nie określają jego wysokości. Mówią jedynie, jak go wyliczyć – czytamy w Rzeczpospolitej.

Bierze się tu pod uwagę w szczególności normy zużycia sprzętu, jego udokumentowane ceny rynkowe oraz ilość wykorzystywanego materiału na potrzeby zakładu. Wysokość ekwiwalentu strony powinny określić w odrębnej umowie albo ma wynikać z wewnętrznych przepisów firmy o stosowaniu telepracy. Mimo że kodeks pracy wprost tego nie reguluje, to ekwiwalent powinien pokrywać także używanie Internetu.

Przykładowa umowa o używanie prywatnego komputera do celów służbowych 

UMOWA


Niniejsza umowa o używanie prywatnego komputera do celów służbowych została zawarta
………………… w ……………………… między: ……………………………… z siedzibą w ………………………, zwaną dalej pracodawcą, reprezentowaną przez  ……………………………………., prezesa zarządu, a  ………………………………………, zamieszkałą ………………………………………, zwaną dalej telepracownikiem.

§1


1. Telepracownik oświadcza, że jest właścicielem sprawnego technicznie komputera marki …………………………………………, rok produkcji …………………. (zwanego dalej komputerem prywatnym).

2. Telepracownik zobowiązuje się, w okresie obowiązywania umowy/porozumienia o wykonywaniu pracy w formie telepracy z ……………………………, używać komputera prywatnego do celów służbowych związanych z wykonywaniem telepracy, a pracodawca wyraża na to zgodę.

§2


1. Pracodawca zobowiązuje do wypłaty miesięcznego zryczałtowanego ekwiwalentu za używanie prywatnego komputera do celów służbowych przez telepracownika (zwanego dalej ekwiwalentem) w wysokości …………………………….zł (słownie: złotych).

2. Strony zgodnie ustalają, że ekwiwalent stanowi pokrycie kosztów związanych z serwisem, eksploatacją, konserwacją i ubezpieczeniem prywatnego komputera i pracownikowi nie będą przysługiwać z tego tytułu żadne dodatkowe świadczenia, w szczególności wynikające z art. 67 § 1 kodeksu pracy.

3. Wypłata ekwiwalentu będzie dokonywana na rachunek bankowy telepracownika, na który pracodawca przelewa wynagrodzenie pracownika ze stosunku pracy w terminie dokonywania wypłaty wynagrodzenia za pracę.

§3


Ustaloną przez strony kwotę ekwiwalentu zmniejsza się o 1/22 za każdy roboczy dzień nieobecności telepracownika w miejscu pracy z powodu choroby, urlopu, podróży służbowej trwającej co najmniej osiem godzin lub innej nieobecności oraz za każdy dzień roboczy, w którym pracownik nie dysponował prywatnym komputerem do celów służbowych.

§4


Telepracownik zobowiązuje się powiadomić niezwłocznie pracodawcę w formie pisemnej o:

a) zaistnieniu zmiany stanu technicznego prywatnego komputera, uniemożliwiającego jego eksploatację,

b) zbyciu prywatnego komputera,

c) zaistnieniu innych niż wymienione w punktach a) i b) okoliczności, uniemożliwiających używanie prywatnego komputera do celów służbowych.

§5


1. Niniejsza umowa wchodzi w życie z dniem podpisania.

2. Każda ze stron umowy może ją rozwiązać z zachowaniem dwutygodniowego wypowiedzenia. Ponadto umowa ulega rozwiązaniu ze skutkiem natychmiastowym z chwilą rozwiązania stosunku pracy.

§6


1. Wszelkie zmiany w niniejszej umowie wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

2. Niniejszą umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

………………………                                                           ………………………….
(podpis pracodawcy)                                                          (podpis telepracownika)

Więcej w Rzeczpospolitej z 31 marca 2010 r.