Pracodawca nadal musi dostosowywać stanowisko pracy do potrzeb niepełnosprawnych pracowników

Dziennik Gazeta Prawna (2010-04-01), autor: Luiza Klimkiewicz , oprac.: GR

kwi 2, 2010
Jak czytamy w Dzienniku Gazecie Prawnej, zgodnie z  rozporządzeniem w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy każdy pracodawca zatrudniający niepełnosprawnych pracowników powinien zapewnić, aby:


– stanowiska pracy (czyli przestrzeń pracy, wraz z wyposażeniem w środki i przedmioty pracy, w której pracownik wykonuje pracę),

– urządzenia higieniczno-sanitarne

oraz dojścia do nich były przystosowane do potrzeb i możliwości tych pracowników w zakresie wynikającym z ich zmniejszonej sprawności.

Jak wyjaśnia ekspert współpracujący z dziennikiem, obowiązki w tym zakresie dotyczą zarówno pracodawców z otwartego, jak i z chronionego rynku pracy. Realizację obowiązku przystosowania środowiska pracy może sprawdzić Państwowa Inspekcja Pracy.

Od 31 marca 2010 r. obowiązuje nowe brzmienie art. 4 ust. 5 ustawy o rehabilitacji, nadane ustawą z 8 stycznia 2010 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Zgodnie z tym przepisem zatrudnienie osoby o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności na otwartym rynku pracy jest dopuszczalne w dwóch przypadkach.

Pierwszym z nich jest zatrudnianie tych osób w formie telepracy – choć nie wynika to z przepisów, wydaje się, że jeśli pracodawca decyduje się na zatrudnienie telepracownika ze szczególnymi potrzebami wynikającymi z niepełnosprawności, to w interesie pracodawcy leży odpowiednie przystosowanie wyposażenia powierzonego osobie niepełnosprawnej. Zapewni to wydajniejszą pracę niepełnosprawnego pracownika.

Drugim przypadkiem dopuszczalnego zatrudniania osób o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności na otwartym rynku pracy jest przyjmowanie ich pod warunkiem odpowiedniego przystosowania stanowiska pracy.

W przypadku zatrudnienia tych osób przed 31 marca 2010 r. należało ustalić, czy dane stanowisko wymagało przystosowania. Jeżeli tak, pracodawca miał obowiązek przystosować je do potrzeb osoby niepełnosprawnej oraz uzyskać pozytywną opinię PIP o tym przystosowaniu. PIP mogła więc nie tylko przeprowadzać kontrole na zasadach ogólnych. Uzyskanie pozytywnej opinii inspekcji było bowiem niezbędne do rozpoczęcia pracy przez osobę niepełnosprawną. Było to kłopotliwe zwłaszcza w przypadku krótkoterminowych umów o pracę.

Między innymi z tego względu ustawą z 8 stycznia 2010 r. zmieniono ten przepis. Obecnie zatrudnianie osób o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności na otwartym rynku pracy jest możliwe pod warunkiem przystosowania stanowiska pracy do potrzeb osoby niepełnosprawnej. PIP nadal ma możliwość przeprowadzenia kontroli w tym zakresie, ale jej opinia nie jest już warunkiem dopuszczenia osoby niepełnosprawnej do pracy.

Należy także zwrócić uwagę, że na pracodawcach otwartego rynku pracy nadal ciążą obowiązki w zakresie przystosowania pomieszczeń higieniczno-sanitarnych, a także dojść do tych pomieszczeń oraz do stanowisk pracy, w zakresie wynikającym z ogólnych zasad BHP. Przepis art. 4 ust. 5 ustawy o rehabilitacji nie wprowadza w rzeczywistości obowiązków innych niż wynikające z zasad BHP. Formalnie jest on zbędny, ale ma walor porządkujący.

Więcej w Dzienniku Gazecie Prawnej z 1 kwietnia 2010 r.Zakładowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych w świetle nowelizacji ustawy o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej oraz nowelizacji rozporządzenia w sprawie ZFRON
Szkolenia w Katowicach (8 kwietnia), Krakowie (9 kwietnia), Poznaniu (22 kwietnia 2010 r.), Wrocławiu (23 kwietnia)
zobacz więcej »