Dodatkowe korzyści dla pracodawców…

DZIENNIK ELBLASKI , autor: Autor Nieznany , oprac.: GR

mar 30, 2007


Dodatkowe korzyści dla pracodawców.

Ulgi w obowiązkowych wpłatach na PFRON

Pracodawcy zatrudniający miesięcznie co najmniej 25 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar pracy zobowiązani są do dokonywania wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych PFRON. Jednak gdy w firmie pracuje minimum 6 proc. niepełnosprawnych, pracodawca zwolniony jest z dokonywania tych wpłat.

Pracodawca może obniżyć wymagany wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych poprzez zatrudnienie osób niepełnosprawnych ze schorzeniami szczególnie utrudniającymi wykonywanie pracy.

Pracodawca może również obniżyć wpłaty na PFRON, zakupując produkcję lub usługi od firm zatrudniających co najmniej 25 pracowników, z których co najmniej 10 proc. to osoby niepełnosprawne. Jednak upust z tego tytułu nie może miesięcznie przekroczyć 80 proc. kwoty należnej Funduszowi.

Zwrot kosztów szkoleń niepełnosprawnych pracowników

Osoby niepełnosprawne mają prawo do odbywania szkoleń organizowanych przez pracodawcę. Koszty takich szkoleń mogą zostać zrefundowane do wysokości 75 proc. (ale nie więcej niż do wysokości dwukrotnego przeciętnego wynagrodzenia na jedną osobę) ze środków PFRON na wniosek pracodawcy. Niepełnosprawny pracownik po zakończeniu szkolenia musi być zatrudniany zgodnie z kierunkiem szkolenia, na innych stanowiskach pracy przez co najmniej dwa lata.

Zwrot kosztów na przystosowanie miejsca pracy dla osoby niepełnosprawnej

Pracodawca, który przez co najmniej 36 miesięcy zatrudni osoby niepełnosprawne, może otrzymać ze środków PFRON zwrot kosztów:

– poniesionych w związku z przystosowaniem tworzonych lub istniejących stanowisk pracy stosownie do potrzeb wynikających ze stopnia niepełnosprawności pracownika,

– dostosowania pomieszczeń do potrzeb osób niepełnosprawnych,

– dostosowania lub kupna urządzeń ułatwiających funkcjonowanie osobie niepełnosprawnej.

Zwrot kosztów asystenta osoby niepełnosprawnej

Pracodawca może również otrzymać ze środków PFRON zwrot kosztów zatrudnienia pracowników pomagających niepełnosprawnemu w pracy w zakresie czynności ułatwiających komunikowanie się z otoczeniem, a także czynności niemożliwych lub trudnych do samodzielnego wykonania przez pracownika niepełnosprawnego na stanowisku pracy.

Więcej Dziennik Elbląski.