Jak wyliczyć zasiłek chorobowy, gdy pracownik miał zlecenie…

Rzeczpospolita , autor: Krystyna Tymorek , oprac.: GR

mar 30, 2007

Jak wyliczyć zasiłek chorobowy, gdy pracownik miał zlecenie

Pracodawca uwzględnia wynagrodzenia za zlecenia zawarte z własnym pracownikiem w podstawie wymiaru zasiłków chorobowego i macierzyńskiego oraz wynagrodzenia za czas choroby. Wynagrodzenia z takich umów są bowiem przychodem pracownika.

Zasady ustalania uprawnień do świadczeń z ubezpieczenia chorobowego reguluje ustawa z 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (DzU z 2005 r. nr 31, poz. 267 ze zm., dalej ustawa chorobowa). Zgodnie z jej art. 36 podstawą wymiaru zasiłku chorobowego jest przeciętne miesięczne wynagrodzenie wypłacone za 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc powstania niezdolności do pracy. Uwzględnia się przy tym tylko te składniki wynagrodzenia ze stosunku pracy, od których ustalono składkę na ubezpieczenie chorobowe.

Składniki nieobjęte składką na ZUS nigdy nie stanowią podstawy wymiaru zasiłków chorobowych. Natomiast nie wszystkie składniki wynagrodzenia, objęte składką na ZUS, są brane pod uwagę w podstawie wymiaru zasiłków.

Co jest wynagrodzeniem

Przez wynagrodzenie należy rozumieć przychód pracownika stanowiący podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie chorobowe. Odlicza się przy tym potrącone przez pracodawcę składki na ubezpieczenie emerytalne, rentowe oraz ubezpieczenie chorobowe finansowane ze środków pracownika wynoszące 18,71 proc. (art. 3 pkt 3 ustawy chorobowej). Mniej – jedynie 2,45 proc. (składka na ubezpieczenie chorobowe), potrąca się z wynagrodzenia pracownika, od którego nie odprowadza się już składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe, bo przekroczyło ono już roczny limit podstawy wymiaru tych składek (w 2007 r. jestt0 7848ozł).

Przez wynagrodzenie należy rozumieć:

wynagrodzenie miesięczne określone w umowie o pracę lub w innym akcie, na podstawie którego powstał stosunek pracy – jeżeli przysługuje ono w stałej miesięcznej wysokości,

wynagrodzenie miesięczne obliczone następująco: wynagrodzenie za przepracowane dni robocze : liczbę dni przepracowanych x liczbę dni, w które ubezpieczony miał pracować w tym miesiącu, jeżeli przepracował choćby jeden dzień, kwotę zmiennych składników wynagrodzenia w przeciętnej miesięcznej wysokości wypłaconego za miesiąc, w którym powstała

niezdolność do pracy, pracownikom zatrudnionym na takim samym lub podobnym stanowisku pracy u pracodawcy, u którego przysługuje zasiłek chorobowy.jeżeli ubezpieczony nie osiągnął żadnego wynagrodzenia.

Jak to obliczyć

Zasadniczo przeciętne miesięczne wynagrodzenie stanowiące podstawę wymiaru zasiłku chorobowego ustala się, dzieląc wynagrodzenie ubezpieczonego pracownika wypłacone za 12 miesięcy przez liczbę miesięcy, w których je osiągnął. Jeżeli w okresie przyjmowanym do ustalania podstawy wymiaru zasiłku chorobowego pracownik nie miał wynagrodzenia, bo z przyczyn usprawiedliwionych był nieobecny w pracy, to przy ustalaniu podstawy wymiaru zasiłku chorobowego:

1) wyłącza się wynagrodzenie za miesiące, w których przepracował mniej niż połowę obowiązującego go czasu pracy,

2) przyjmuje się, po uzupełnieniu, wynagrodzenie z miesięcy, w których przepracował co najmniej połowę obowiązującego go czasu pracy.

Jeżeli w ciągu 12 miesięcy pracownik w każdym miesiącu z przyczyn usprawiedliwionych pracował przez mniej niż połowę obowiązującego go czasu pracy, to do ustalania podstawy wymiaru zasiłku chorobowego przyjmuje się wynagrodzenie za wszystkie miesiące po uzupełnieniu.

Nie wszystkie składniki wynagrodzenia, od których oblicza się składki na ubezpieczenie chorobowe, stanowią podstawę wymiaru zasiłku lub wynagrodzenia chorobowego.

Składników, które przysługują tylko do określonego terminu, nie uwzględnia się przy ustalaniu podstawy wymiaru wynagrodzenia chorobowego lub zasiłku chorobowego należnego za okres po tym terminie (art. 41 ust. 2 ustawy chorobowej).

Ustalamy podstawę wynagrodzenia i zasiłku za czas choroby

Pracodawca uwzględnia wynagrodzenie z umów-zleceń zawartych z własnym pracownikiem w podstawie wymiaru zasiłków z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa oraz wynagrodzenia za czas choroby. A to dlatego, że wynagrodzenie z takiej umowy stanowi przychód pracownika.

Obliczając podstawę wymiaru zasiłków chorobowego i macierzyńskiego, w zasadzie do wynagrodzenia z umowy o pracę dodaj e się wynagrodzenie z umowy-zlecenia.

Należy jednak pamiętać, że składniki wynagrodzenia przysługujące do określonego terminu nie powinny być uwzględniane w podstawie wymiaru zasiłku przysługującego za okres po tym terminie. Oznacza to, że

jeżeli wynagrodzenie za zlecenie wypłacono za okres, z którego wynagrodzenie przyjmuje się do ustalenia podstawy wymiaru zasiłku, uwzględnia się je w podstawie wymiaru zasiłków przysługujących z tytułu zatrudnienia tylko w czasie trwania takiej umowy.

Jeżeli umowa-zlecenie skończy się w okresie zasiłkowym, to ponownie ustala się podstawę wymiaru aktualnie pobieranego zasiłku, pomniejszając ją o wypłaty od zlecenia, które ustało, i ponownie ustala się podstawę wymiaru zasiłku.

Więcej Rzeczpospolita.