W związku z rozwiązaniem lub wygaśnięciem stosunku pracy pracodawca jest zobowiązany niezwłocznie wydać pracownikowi świadectwo pracy (art. 97 k.p.). Powinien to być ostatni dzień pracownika w firmie. Wydania świadectwa nie można uzależniać od uprzedniego jego rozliczenia się z pracodawcą – czytamy w Rzeczpospolitej.

W świadectwie pracy należy podać wszystkie niezbędne dane potwierdzające przebieg zatrudnienia m.in. informacje dotyczące okresu i rodzaju wykonywanej pracy, zajmowanych stanowisk, trybu rozwiązania albo okoliczności wygaśnięcia stosunku pracy, a także inne informacje niezbędne do ustalenia uprawnień pracowniczych i uprawnień z ubezpieczenia społecznego, wzmiankę o zajęciu wynagrodzenia za pracę w myśl przepisów o postępowaniu egzekucyjnym. Na żądanie pracownika w świadectwie pracy należy podać także informację o wysokości i składnikach wynagrodzenia oraz o uzyskanych kwalifikacjach

Pracownik może w ciągu siedmiu dni od otrzymania świadectwa pracy wystąpić z wnioskiem do pracodawcy o jego sprostowanie, jeśli coś nie zgadza się w treści. W razie odrzucenia wniosku przysługuje mu, w ciągu siedmiu dni od zawiadomienia o odmowie sprostowania świadectwa pracy, prawo wystąpienia z żądaniem jego sprostowania do sądu pracy.

Gdy pracodawca ociąga się z wydaniem świadectwa pracy lub co prawda wydaje je, ale z błędami bądź niezgodnie ze stanem faktycznym, a przez to pracownik nie może się skutecznie ubiegać o nową posadę gdyż brak świadectwa utrudnia lub wręcz przeszkadza w objęciu wakatu ciężar wykazania, że poniósł szkodę, spoczywa na pracowniku.

Pracownikowi przysługuje wówczas roszczenie o naprawienie szkody wyrządzonej przez pracodawcę wskutek niewydania w terminie lub wydania niewłaściwego świadectwa pracy.

Odszkodowanie przysługuje w wysokości wynagrodzenia za czas pozostawania bez pracy z tego powodu, nie dłuższy jednak niż sześć tygodni (art. 99 § 2 k.p.). Orzeczenie o odszkodowaniu w związku z wydaniem niewłaściwego świadectwa pracy stanowi podstawę do zmiany tego świadectwa.

W celu obliczenia odszkodowania przysługującego pracownikowi w związku z nieterminowym wydaniem świadectwa pracy lub wydaniem niepoprawnego dokumentu stosuje się zasady obowiązujące przy ustalaniu ekwiwalentu pieniężnego za urlop.

Więcej w Rzeczpospolitej z 7 kwietnia 2010 r.


Naliczanie wynagrodzeń i zasiłków z tytułu choroby i macierzyństwa według zasad obowiązujących w 2010 roku
Szkolenia w Poznaniu (15 kwietnia 2010 r.) Warszawie (16 kwietnia), Bydgoszczy (19 kwietnia), Gdańsku (20 kwietnia), Wrocławiu (13 maja), Katowicach (14 maja)
zobacz więcej »