Premia dla przedsiębiorcy za przygotowanie do zawodu młodych pracowników

Dziennik Gazeta Prawna (2010-04-08), autor: Rafał Krawczyk , oprac.: GR

kwi 13, 2010

Jedną z najkorzystniejszych dla pracodawcy form współpracy z młodymi osobami jest przeprowadzenie programu przygotowania zawodowego dorosłych na podstawie umowy zawartej ze starostą. Działania takie inicjuje, organizuje i finansuje starosta. Pracodawca chcący przeprowadzić takie przygotowanie powinien zatem śledzić roczne plany sporządzane w tym zakresie przez starostę. Można dowiedzieć się z nich przede wszystkim o liczbie tworzonych miejsc przygotowania zawodowego dorosłych oraz wysokości środków Funduszu Pracy na finansowanie takiego przygotowania – czytamy w Dzienniku Gazecie Prawnej.

Przygotowanie zawodowe dorosłych jest organizowane na podstawie umowy, której zawarcie musi jednak poprzedzać złożenie wniosku przez zainteresowanego pracodawcę.

Umowa zawiera wszystkie dane, które wskazał we wniosku pracodawca, oraz określa inne niezbędne elementy w tym wysokość premii, którą może otrzymać pracodawca, oraz termin jej płatności. Przygotowanie zawodowe poszczególnych uczestników odbywa się na podstawie programu, który stanowi załącznik do umowy zawieranej ze starostą. Obowiązkiem pracodawcy jest prowadzenie dokumentacji realizacji tego programu.

Podczas realizacji umowy o przygotowanie zawodowe dorosłych w ramach działań nadzorczych starosta może dokonać wizytacji zajęć pod kątem przestrzegania umowy, a pracodawca ma obowiązek informowania starosty o wszelkich zdarzeniach mających wpływ na realizację programu. Jeżeli starosta stwierdzi, że pracodawca nie przestrzega umowy, może rozwiązać ją w trybie natychmiastowym.

Pracodawca, który w prawidłowy sposób wywiąże się z umowy zawartej ze starostą, może osiągnąć z tego tytułu korzyść finansową w postaci premii wypłaconej mu przez starostę ze środków Funduszu Pracy. Wysokość premii wynosi obecnie 416,80 zł za każdy pełny miesiąc przygotowania zawodowego zrealizowanego dla każdego uczestnika.

Niezależnie od premii pracodawca może otrzymać refundację wydatków, które poniósł w związku z realizacją umowy o przygotowaniu zawodowym dorosłych. Wypłata premii zależy nie tylko od pracodawcy, gdyż warunkiem jej otrzymania jest ukończenie przygotowania zawodowego przez uczestników i zdanie przez nich egzaminu sprawdzającego, kwalifikacyjnego lub czeladniczego.

Więcej w Dzienniku Gazecie Prawnej z 8 kwietnia 2010 r.