Akta osobowe trzymamy nawet przez pół wieku

Rzeczpospolita (2010-04-13), autor: Sylwia Gortyńska , oprac.: GR

kwi 14, 2010

Obowiązkiem pracodawcy jest prowadzenie i przechowywanie akt osobowych pracowników. Nawet likwidacja firmy nie uzasadnia swobodnego zadysponowania nimi przez szefa. – czytamy w Rzeczpospolitej.

Generalnie akta osobowe firma musi przechowywać aż przez 50 lat.

Zgodnie z ustawą o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach w przypadku postawienia pracodawcy w stan likwidacji lub ogłoszenia jego upadłości pracodawca wskazuje podmiot prowadzący działalność w dziedzinie przechowywania dokumentacji, któremu zostanie przekazana dokumentacja do dalszego przechowywania, zapewniając na ten cel środki finansowe na czas, jaki pozostał do końca 50-letniego okresu przechowywania dokumentacji liczonego od dnia:

– zakończenia pracy u danego pracodawcy – dla dokumentacji osobowej,

– wytworzenia – dla dokumentacji płacowej.

Niemożność zapewnienia środków na koszty dalszego przechowywania musi potwierdzić sąd rejestrowy. W tym celu pracodawca podlegający wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego lub do ewidencji działalności gospodarczej musi złożyć wniosek.

Wtedy dokumentację przejmuje archiwum państwowe utworzone w tym celu przez ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.

Więcej w Rzeczpospolitej z 13 kwietnia 2010 r.


Naliczanie wynagrodzeń i zasiłków z tytułu choroby i macierzyństwa według zasad obowiązujących w 2010 roku
Szkolenia w Poznaniu (15 kwietnia 2010 r.) Warszawie (16 kwietnia), Bydgoszczy (19 kwietnia), Gdańsku (20 kwietnia), Wrocławiu (13 maja), Katowicach (14 maja)
zobacz więcej »