Kontrakt menadżerski a składki ZUS

Rzeczpospolita (2010-04-14), autor: Izabela Nowacka , oprac.: GR

kwi 14, 2010

Menedżer na kontrakcie może czasem wybrać, od czego zapłaci składki. Będzie tak, gdy kontrakt łączy z działalnością gospodarczą, która obejmuje szerszy katalog usług niż zarządzanie firmą. W innych sytuacjach przepisy nie zostawiają takiej swobody – czytamy w Rzeczpospolitej.

Dla celów ubezpieczeniowych kontrakt menedżerski może być albo umową o pracę, albo umową-zleceniem, do której stosuje się przepisy kodeksu cywilnego. Osoba świadcząca usługi menedżerskie podlega ubezpieczeniom społecznym i zdrowotnemu jako pracownik lub jako zleceniobiorca, nawet jeśli kontrakt zawarła jako przedsiębiorca i uzyskuje przychody tylko z tego kontraktu.

W przypadku, gdy menedżer osiąga przychody ze swojej działalności gospodarczej i jednocześnie z zawartego kontraktu menedżerskiego, wówczas z każdego tytułu musi być opłacana składka zdrowotna, a składki społeczne ze zlecenia lub z działalności, w zależności od wysokości przychodu z umowy cywilnej.

Menedżer, który prowadzi działalność gospodarczą z zawartym kontraktem menedżerskim, nie może się rozliczać z przychodów uzyskanych z tego kontraktu jako przedsiębiorca.

Przychody uzyskiwane na podstawie umów o zarządzanie przedsiębiorstwem, kontraktów menedżerskich lub umów o podobnym charakterze, w tym przychody z tego rodzaju umów zawieranych w ramach prowadzonej przez podatnika pozarolniczej działalności gospodarczej, są przychodami z działalności wykonywanej osobiście, z wyjątkiem przychodów otrzymywanych przez osoby niezależnie od sposobu ich powoływania, należące do składu zarządów, rad nadzorczych, komisji rewizyjnych i innych organów stanowiących osób prawnych. Tak stanowi ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych

Rodzaj źródła przychodów w świetle przepisów podatkowych ma wpływ na kwestię podlegania ubezpieczeniom społecznym menedżera. Jeżeli jest on osobą prowadzącą pozarolniczą działalność gospodarczą, ma wpis do ewidencji działalności gospodarczej, której przedmiotem jest tylko świadczenie usług związanych z zarządzaniem przedsiębiorstwami, i jednocześnie ma zawarty kontrakt menedżerski jako umowę-zlecenie (przedmiot działalności i kontraktu jest taki sam) i w ramach swojej działalności uzyskuje przychody jedynie z tego kontraktu wtedy podlega on obowiązkowo ubezpieczeniom społecznym i zdrowotnemu z tytułu kontraktu menedżerskiego, czyli jak zleceniobiorca, a nie z tytułu działalności.

Występuje tu bowiem tylko jeden tytuł do ubezpieczeń społecznych i jest nim kontrakt.
Wówczas zleceniodawca będący płatnikiem musi odprowadzać za menedżera obowiązkowo składki emerytalno-rentowe, wypadkową oraz składkę zdrowotną z tytułu zawartego kontraktu. Ubezpieczenie chorobowe jest dobrowolne.

Więcej w Rzeczpospolitej z 13 kwietnia 2010 r.