Centrum Szkolenia Info Baza serdecznie zaprasza na szkolenie:

Prawidłowe naliczanie opłat środowiskowych oraz opłaty produktowej w 2010/2011 r.
z uwzględnieniem wprowadzonych zmian przepisów prawa

Celem szkolenia jest rzeczowe omówienie obowiązków przedsiębiorców wynikających z ustaw: o opłacie produktowej oraz opakowaniach i odpadach opakowaniowych. W trakcie szkolenia zostanie także dokonane sprawdzenie prawidłowości naliczenia opłaty produktowej za 2009 r. Niezależnie od wybranego sposobu realizacji obowiązku (organizacja odzysku, opłata produktowa) uczestnictwo w szkoleniu umożliwi weryfikację ciążących na firmie obowiązków oraz może pomóc uniknąć niepotrzebnych kosztów.
 
Na szkoleniu zostaną poruszone również zagadnienia w zakresie opłat środowiskowych m.in. : Jak prawidłowo przygotować się do naliczania opłat środowiskowych II połowie 2010 r. i w 2011 r. z uwzględnieniem wprowadzonych zmian przepisów prawa ?


D
odatkowo
na szkoleniu  poruszone zostaną zagadnienia dotyczące:

opłaty produktowej w ustawie o bateriach i akumulatorach (wymagania, jakim powinny odpowiadać wyprodukowane i wprowadzone do obrotu baterie i akumulatory, obowiązki przedsiębiorców wprowadzających baterie lub akumulatory, obowiązki użytkowników końcowych baterii lub akumulatorów, zasady zbierania, przetwarzania, recyklingu i unieszkodliwiania zużytych baterii i akumulatorów oraz obowiązki z tym związane, zasady ustalania i pobierania opłaty produktowej oraz opłaty depozytowej),


uprawnienie instytucji kontrolnych, kontrola ewidencji i sprawozdawczości przez WIOŚ – na co zwracają najczęściej uwagę inspektorzy i jakie błędy wykrywają, sankcje karne – zmienione wysokości nakładanych kar pieniężnych.

 
Szkolenie będzie zawierać również część praktyczno–warsztatową, obejmującą naliczanie opłaty produktowej na konkretnych przykładach występujących w działalności gospodarczej. Na zakończenie szkolenia zaplanowana są indywidualne konsultacje.
 
Szkolenie adresowane jest do  wszystkich przedsiębiorców  wprowadzających  na polski rynek produkty w opakowaniach: producentów, importerów,  wewnątrzwspólnotowych nabywców,  jednostek handlowych.Prowadzący

Tomasz Kaler –
wieloletni pracownik Ministerstwa Środowiska, specjalista w zakresie obowiązków przedsiębiorców z zakresu prawa ochrony środowiska, procesu inwestycyjnego z uwzględnieniem wymagań środowiskowych oraz realizacji inwestycji z środków UE. Autor artykułów i współpracownik magazynu „Ochrona Środowiska w praktyce”


Terminy i miejsca szkoleń

Zmiana terminu szkolenia – 4 października 2010 r. Warszawa
12 października 2010 r. – Warszawa
Centrum Konferencyjne PWSBiA
ul. Bobrowiecka 9
lokalizacja Centrum

Zmiana terminu szkolenia  – 5 października 2010 r. Poznań
13 października 2010 r. – Poznań
Hotel Topaz, ul. Przemysłowa 34A
lokalizacja hotelu

Harmonogram godzinowy

09.30 – 10.00 – przyjęcie uczestników
10.00 – 11.30
– zajęcia
11.30 – 11.45 –
przerwa kawowa
11.45 – 13.15
– zajęcia
13.15 – 14.00
– przerwa obiadowa
14.00 – 15.15
– zajęcia
15.15 – 15.25
– przerwa
15.25 – 16.00
– zajęcia


Program szkolenia

1. Geneza powstania systemu odzysku i recyklingu opakowań.

2. Wymogi unijne w zakresie gospodarki opakowaniami i odpadami opakowaniowymi.

3. Polskie akty prawne w zakresie gospodarki opakowaniami i odpadami opakowaniowymi.

4. Definicja opakowania oraz przykłady jakie opakowania podlegają obowiązkowi odzysku i recyklingu.

5. Najważniejsze obowiązki wprowadzających na rynek opakowania wraz z produktami.

6. Definicje odzysku i recyklingu.

7. Jakie opakowania podlegają obowiązkowi odzysku i recyklingu?

8. Jak prowadzić ewidencję opakowań wprowadzanych na rynek wraz z towarami?

9. Jak rozliczać zwrotne palety drewniane oraz inne opakowania?

10. Jak minimalizować koszty związane z odzyskiem i recyklingiem opakowań?

11. Jak obliczyć opłatę produktową?

12. Samodzielna realizacja obowiązku.

13. Współpraca z organizacją odzysku.

14. Ewidencja opakowań wprowadzanych na rynek.

15. Najczęstsze problemy z ewidencją.


16. Poziomy odzysku i recyklingu na lata 2009-2014.

17. Definicja odpadów opakowaniowych.

18. Obowiązki przedsiębiorców dotyczące produkowanych lub sprowadzanych z zagranicy opakowań bez produktów.

19. Oznakowanie opakowań.

20. Obowiązek sprawozdawczości: OPAK1, OPAK2, OPAK3.

21. Obowiązki sprzedawców produktów w opakowaniach.

22. Wymagania dotyczące opakowań po środkach niebezpiecznych.

23. Dokumenty potwierdzające odzysk i recykling – aktualne poziomy, które należy osiągnąć.

24. Jak prowadzić ewidencję opakowań zgodnie z obowiązującymi wymaganiami?


25. Obowiązujący sposób obliczeń odzysku dla „opakowań razem” – jak stosować w praktyce?Zagadnienia z zakresu opłat środowiskowych

26.  Obowiązki ewidencyjne przedsiębiorstw oraz zasady prawidłowego przygotowania rozliczeń i sprawozdań.

27. Jak uzyskać wiążącą interpretacje urzędową w zakresie opłat środowiskowych ?

28. Czy jeśli się przyznasz, możesz uniknąć sankcji – czynny żal w zakresie naliczania opłat.

29. Zaświadczenie o niezaleganiu z opłatami za korzystnie ze środowiska.

30. Odraczanie opłat a proces inwestycyjny.

31. Instytucja dorozumianej zgody organu w przypadku nie rozpatrzenia wniosku przedsiębiorcy w terminie.

32. Czy przedsiębiorcę z postępowania o zamówienie publiczne może wykluczyć otrzymanie kary administracyjnej?

Po szkoleniu istnieje możliwość indywidualnych konsultacji. Koszt szkolenia
350 zł od osoby

Płatności powinny trafić na rachunek Info Baza sp. z o.o. do 2 dni przed szkoleniem. Firmy płacące po tym terminie prosimy o przefaksowanie kopii przelewu. Istnieje możliwość zapłaty gotówką przed szkoleniem. Firmy, które chcą wybrać tę formę płatności prosimy o zaznaczenie w formularzu zgłoszenia opcji „płatność gotówką”.

ING Bank ŚLĄSKI S.A. O we Wrześni
83 1050 1852 1000 0022 9666 2105


Na przelewie prosimy podać nazwę i termin szkolenia.

Cena obejmuje
Udział w zajęciach, materiały szkoleniowe i piśmiennicze, serwisy kawowe, obiad.
Zainteresowane osoby otrzymają zaświadczenia o uczestnictwie w szkoleniu na drukach MEN.

Warunki zgłoszenia
Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego
Formularz zgłoszeniowy «

Rezygnacja ze szkolenia
Rezygnacji można dokonywać do dwóch dni przed szkoleniem. Firmy rezygnujące po tym terminie zostaną obciążone połową kosztów szkolenia.

Dodatkowe informacje

Sprawy organizacyjne:

Andrzej Jurczewski – tel. 061 640 23 20 w. 70;
e-mail: a.jurczewski@info-baza.pl

Sprawy finansowe – faktury i płatności:

Małgorzata Gawron – tel. 061 640 23 20 w. 821;
e-mail: biuro@info-baza.pl
Centrum Szkolenia Info Baza ma wpis do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonej przez Starostę Wrzesińskiego pod numerem: NO-PO-32/2/200
pobierz wpis »

Centrum Szkolenia Info Baza jest również Instytucją Szkoleniową zarejestrowaną w rejestrze Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu
zobacz dokument »

Info Baza Sp. z o.o.
Żwirki i Wigury 17, 62-300 Września
Spółka jest zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Poznaniu,
w XXI Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego,
pod numerem
KRS 0000245168; NIP 789-16-53-574