Nowe zasady udzielania pomocy społecznej

Rzeczpospolita (2010-04-19), autor: Michał Cyrankiewicz , oprac.: GR

kwi 20, 2010

W wyniku nowelizacji ustawy o pomocy społecznej, od 31 marca zmienione zostały reguły liczenia i dokumentowania prawa do świadczeń z pomocy społecznej.

Wśród wprowadzonych zmian najważniejsze dotyczą art. 8. Zgodnie z jego treścią, prawo do świadczeń z pomocy społecznej przysługuje osobie samotnie gospodarującej, której miesięczny dochód ustalany na potrzeby pomocy społecznej nie przekracza 477 zł. Rodzinie zaś może zostać przyznane świadczenie, jeśli dochód na osobę w niej nie przekracza 351 zł miesięcznie.

Świadczenie może zostać również przyznane rodzinie, której dochód nie przekracza sumy kwot kryterium dochodowego na osobę w rodzinie.

Warto również wspomnieć, że przepisy ustawy traktują jako dochód sumę miesięcznych przychodów z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku lub w przypadku utraty dochodu – z miesiąca, w którym wniosek został złożony, bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania.

Pamiętać również należy, że pod uwagę bierze się wartość dochodów netto, czyli bez uwzględnienia miesięcznych obciążeń podatkiem od osób fizycznych oraz składkami na ubezpieczenie zdrowotne i ubezpieczenia społeczne. Przy obliczaniu kryterium dochodowego nie uwzględnia się również kwot alimentów świadczonych na rzecz innych osób, ponadto nie wlicza się:

– jednorazowego pieniężnego świadczenia socjalnego,

–  zasiłku celowego,

– pomocy materialnej mającej charakter socjalny albo motywacyjny przyznawanej na podstawie przepisów o systemie oświaty,

– wartości świadczeń w naturze,

– świadczenia przysługującego osobie bezrobotnej na podstawie przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych.

Kolejne zmiany wprowadzone nowelizacją przewidują, że za osobę, która zrezygnowała z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania bezpośredniej, osobistej opieki nad długotrwale chorym członkiem rodziny, składkę na ubezpieczenie rentowe i emerytalne opłaca ośrodek pomocy społecznej.

Przepis ten określa również sytuacje, w których ośrodek nie ma obowiązku opłacania tych składek.

pobierz ustawę »

Więcej w Rzeczpospolitej z 19 kwietnia 2010 r.