Jak powstrzymać poborcę skarbowego

Rzeczpospolita (2010-04-22), autor: Izabela Lewandowska , oprac.: GR

kwi 23, 2010

Odwołanie od decyzji podatkowej wyłącza możliwość przymusowego ściągania podatku, chyba że decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności – czytamy w Rzeczpospolitej.

Jak informuje dziennik, fiskus nie może przystąpić do przymusowego ściągnięcia podatku, jeśli podatnik odwołał się od decyzji. Zgodnie bowiem z ordynacją podatkową (op) wykonaniu podlegają co do zasady decyzje ostateczne, tj. takie, od których nie można się odwołać, tj. upłynął termin na wniesienie odwołania i odwołanie nie zostało wniesione.

Jednakże poborca skarbowy może przystąpić do przymusowego ściągnięcia należności wynikającej z decyzji, nie czekając na wynik odwołania, jeśli organ podatkowy I instancji nadał jej rygor natychmiastowej wykonalności. Wchodzi to w rachubę, jeśli istnieje realne niebezpieczeństwo, że inaczej nie będzie można ściągnąć podatku.

Można powstrzymać przymusowe ściągnięcie podatku także wówczas, gdy wskutek utrzymania przez izbę skarbową decyzji wydanej w I instancji przez urząd skarbowy czy UKS albo wydania decyzji merytorycznej zmieniającej decyzję I instancji mamy do czynienia z decyzją ostateczną. Organ I instancji obowiązany jest wstrzymać wykonanie decyzji, jeśli podatnik zaskarżył ją do sądu administracyjnego i jeśli istnieje realna gwarancja, że w razie przegranej należną daninę będzie można ściągnąć.

W myśl art. 239f op organ podatkowy I instancji musi na wniosek podatnika wstrzymać wykonanie decyzji w razie przyjęcia zabezpieczenia.

Odwołanie od decyzji, skarga do sądu administracyjnego ani wstrzymanie wykonania decyzji (art. 239h op) nie ma wpływu na naliczanie odsetek za zwłokę.

Więcej w Rzeczpospolitej z 22 kwietnia 2010 r.