Najtrudniejsze problemy rozliczania czasu pracy

Info Baza (2010-04-23), autor: Adam Banaszek i Andrzej Jurczewski , oprac.: GR

kwi 23, 2010


Centrum Szkolenia Info Baza serdecznie zaprasza na szkolenie:

Czas pracy – regulacje prawne, praktyka stosowania przepisów oraz najlepsze rozwiązania w firmach produkcyjnych, usługowych oraz u pracodawców osób niepełnosprawnych

Celem szkolenia jest omówienie najważniejszych zagadnień dotyczących planowania, ewidencji i rozliczania czasu pracy. Przedstawione zostaną sprawdzone rozwiązania, najczęściej popełniane błędy oraz kwestie budzące kontrowersje. Problematyka zostanie zobrazowana licznymi przykładami.

Szkolenie pozwoli Państwu dopracować rozwiązania optymalizujące zarządzanie czasem pracy, które pozwolą na minimalizację nakładów pracy pracowników działów kadr przy jednoczesnym zachowaniu skuteczności rozwiązań oraz utrzymaniu standardów ewidencyjnych i dowodowych.


Wykładowca
Marzena Ignasiak – dyrektor działu kadr i płac w dużej firmie (ponad 2000 pracowników), gdzie od kilku lat całościowo nadzoruje sprawy kadrowe, obliczanie płac, oraz sprawy dotyczące pozyskiwania i rozliczania dofinansowań i refundacji z PFRON. Konsultantka firmy Info Baza. Doświadczona i uznana wykładowczyni.

Terminy i miejsca szkoleń

28 maja 2010 r. – Warszawa
Warszawski Dom Technika NOT, ul. T. Czackiego 3/5
lokalizacja

Harmonogram godzinowy

09.30 – 10.00 – przyjęcie uczestników
10.00 – 11.30 – zajęcia
11.30 – 11.45 – przerwa kawowa
11.45 – 13.15 – zajęcia
13.15 – 14.00 – przerwa obiadowa
14.00 – 15.15 – zajęcia
15.15 – 15.25 – przerwa
15.25 – 16.00 – zajęciaProgram szkolenia

1. Kluczowe zagadnienia dotyczące czasu pracy: doba pracownicza, normy czasu pracy, wymiar czasu pracy, praca w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy, odpoczynek dobowy i tygodniowy, okresy rozliczeniowe czasu pracy.

2. Systemy czasu pracy w polskim i europejskim systemie prawa pracy:

– równoważny czas pracy i jego odmiany,

– zadaniowy czas pracy,

– systemy czasu pracy obejmujący pracę w piątki, soboty, niedziele i święta,

– przerywany czas pracy,

– praca w ruchu ciągłym,

– skrócony tydzień pracy,

– ruchomy czas pracy,

– indywidualny rozkład czasu pracy.

3. Ustalanie i obliczanie wymiaru czasu pracy.

4. Wybór systemu czasu pracy a profil przedsiębiorstwa – praktyczne wskazówki.

5. Różnicowanie systemów czasu pracy w stosunku do różnych grup  pracowników w jednym przedsiębiorstwie

6. Kiedy warto zmienić system czasu pracy?

7. Rozwiązania dotyczące czasu pracy stosowane w zakładach pracy chronionej.

8. Specyfika czasu pracy w firmach ochroniarskich.

9. Przerwy w pracy: kodeksowe, regulaminowe oraz na wniosek pracownika, w tym kwestie dotyczące wynagrodzenia.

10. Przykłady dobrych zapisów dotyczących czasu pracy w regulaminach pracy oraz układach zbiorowych pracy.

11. Ewidencja i dokumentowanie czasu pracy – przedstawienie sprawdzonych wzorów dokumentów. Grupy pracownicze dla których nie prowadzi się ewidencji.

12. Tworzenie harmonogramów czasu pracy w tym na okresy  dłuższe niż miesięczne okresy rozliczeniowe. Wprowadzanie zmian w  harmonogramach.

13. Rozliczanie czasu pracy w zależności od stosowanego systemu czasu pracy:

– ustalanie przekroczeń dobowych oraz średniotygodniowych,

– sposoby rekompensaty pracy ponad normy czasu pracy( dodatki za nadgodziny, udzielanie dni wolnych

– przeciwdziałanie niekontrolowanym nadgodzinom,

– rekompensowanie pracy w soboty, niedziele i święta.

14. Rozliczanie czasu pracy pracowników zatrudnionych na część etatu.

15. Zaliczanie do czasu pracy oraz rozliczanie:

– podróży służbowych,

– nauki w szkołach, studiów wyższych oraz udziału w szkoleniach,

– badań lekarskich,

– firmowych imprez okolicznościowych.

16. Zwolnienia od pracy i nieobecności w pracy: dowody usprawiedliwiające i kwestie dotyczące zachowania lub nie prawa do wynagrodzenia.

17. Urlopy wypoczynkowe i okolicznościowe.

18. Czas pracy pracowników zarządzających przedsiębiorstwem, w tym kontrakty menedżerskie.

19. Czas pracy pracowników niepełnosprawnych.

20. Czas pracy pracowników młodocianych.

21. Czas pracy kobiet w ciąży i kobiet karmiących.

22. Czas i skrócenie czasu pracy dla pracowników zatrudnionych w warunkach szczególnie uciążliwych.

23. Czas pracy pracowników świadczących okresowo i stale pracę poza zakładem pracy.

24. Specyfika pracy zmianowej.

25. Gotowość do pracy, dyspozycyjność pracownika, dyżur pracownika, w tym dyżur domowy oraz dyżur pod telefonem.

26. Praca w porze nocnej: możliwości, ograniczenia, dodatki do wynagrodzenia.

27. Zdarzenia niezależne od przedsiębiorcy: klęski żywiołowe, przerwy w dostawach mediów i ich wpływ na rozliczanie czasu pracy, w tym wynagrodzenie za czas postoju.

28. Dekoniunktura a czas pracy – omówienie typowych rozwiązań uelastyczniających czas pracy.

29. Omówienie rozwiązań dotyczących czasu pracy zawartych w ustawie o przeciwdziałaniu skutkom kryzysu.

30. Czas pracy a umowy o pracę i umowy cywilnoprawne podpisane z tą samą osobą.

31. Czas pracy, a szczególnie zmiany czasu pracy pracowników w trakcie miesiąca w dokumentacji przesyłanej do ZUS i PFRON.

32. Wewnątrzfirmowe kontrole przestrzegania czasu pracy – jak je skutecznie i efektywnie przeprowadzać.

33. Czas pracy a Państwowa Inspekcja Pracy:

– które rozwiązania dotyczące czasu pracy trzeba konsultować z PIP,

– omówienie karty kontroli PIP: „Przestrzeganie przepisów o czasie pracy – Kontrole ogólne dotyczące czasu pracy w zakładach różnych branż”,

– jakie dokumenty podstawowe i pomocnicze sprawdzają inspektorzy PIP.

34. Obszary dotyczące czasu pracy będące najczęściej przedmiotem sporu z pracownikami oraz przykładowe orzeczenia sądów pracy.

35. Konsekwencje nieprowadzenia lub nierzetelnego prowadzenia ewidencji czasu pracy – możliwe sankcje.
Koszt szkolenia
350 zł
od osoby

Płatności powinny trafić na rachunek Info Baza sp. z o.o. do 2 dni przed szkoleniem. Firmy płacące po tym terminie prosimy o przefaksowanie kopii przelewu. Istnieje możliwość zapłaty gotówką przed szkoleniem – firmy, które chcą wybrać tę formę płatności prosimy o napisanie w uwagach w formularzu zgłoszenia „płatność gotówką”.

ING Bank ŚLĄSKI S.A. O we Wrześni
83 1050 1852 1000 0022 9666 2105


Na przelewie prosimy podać nazwę i termin szkolenia.

Cena obejmuje
Udział w zajęciach, materiały szkoleniowe i piśmiennicze, serwisy kawowe, obiad.
Zainteresowane osoby otrzymają zaświadczenia o uczestnictwie w szkoleniu na drukach MEN.

Warunki zgłoszenia
Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego
Formularz zgłoszeniowy »

Rezygnacja ze szkolenia
Rezygnacji można dokonywać do dwóch dni przed szkoleniem. Firmy rezygnujące po tym terminie zostaną obciążone połową kosztów szkolenia.

Dodatkowe informacje

Sprawy organizacyjne:

Andrzej Jurczewski – tel. 061 640 23 20 w. 70;
e-mail: a.jurczewski@info-baza.pl

Sprawy finansowe – faktury i płatności:

Małgorzata Gawron – tel. 061 640 23 20 w. 821;
e-mail: biuro@info-baza.pl
– Centrum Szkolenia Info Baza ma wpis do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonej przez Starostę Wrzesińskiego pod numerem: NO-PO-32/2/200

pobierz wpis »

Centrum Szkolenia Info Baza jest również Instytucją Szkoleniową zarejestrowaną w rejestrze Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu
zobacz dokument »

Info Baza Sp. z o.o.
Żwirki i Wigury 17, 62-300 Września
Spółka jest zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Poznaniu,
w XXI Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem
KRS 0000245168; NIP 789-16-53-574