Kadrowe rozliczanie nieobecności pracowniczych

Rzeczpospolita (2010-04-23), autor: Grażyna Ordak , oprac.: GR

kwi 26, 2010

Niedyspozycja zdrowotna, nawet trwająca kilka miesięcy, nie oznacza, że pracownik traci za ten czas urlop wypoczynkowy. Choć nie świadczy pracy, nadal pozostaje w zatrudnieniu. Nie ma więc podstaw, aby ująć mu te uprawnienia. Nieco inaczej jest z pieniędzmi, bo tu wypłatę zasiłku chorobowego może realizować także ZUS – czytamy w Rzeczpospolitej.

Jak informuje dziennik, gdyby podwładny zachorował podczas wakacji, to nawet jednodniowe zwolnienie lekarskie przerywa odpoczynek. Art. 165 kp. wśród przyczyn powodujących niemożność wykorzystania urlopu wypoczynkowego wymienia m.in. czasową niezdolność do pracy wskutek choroby. Z kolei art. 166 kp. nakazuje pracodawcy części urlopu niewykorzystanej z tego powodu udzielić później, gdy pracownik powróci do zdrowia, choć niekoniecznie musi to przypadać bezpośrednio po zakończonej rekonwalescencji.

Nie ma więc takiej siły, aby szef skutecznie udzielił urlopu pracownikowi niezdolnemu do pracy nawet wtedy, gdy ten się na to zgodził.

Choć chory pracownik nie traci prawa do wypoczynku za okres zdrowotnej niedyspozycji, musi liczyć się z innymi konsekwencjami. Na ogół będzie miał niższe wynagrodzenie, a przy bardzo długotrwałej nieobecności naraża się na ryzyko utraty posady. Art. 53 kp. zezwala bowiem szefowi rozwiązać z pracownikiem angaż ze skutkiem natychmiastowym (bez okresu wypowiedzenia), np. z powodu przedłużającej się jego usprawiedliwionej absencji.

Gdy niezdolność do zadań służbowych spowodował wypadek przy pracy lub choroba zawodowa, bez względu na to, czy pracownik był zatrudniony dłużej, czy krócej niż sześć miesięcy przed chorobą, szefowi wolno rozwiązać z nim angaż bez wypowiedzenia z tytułu zdrowotnych niedomagań dopiero po wyczerpaniu okresu pobierania wynagrodzenia i zasiłku chorobowego, jeśli nadal nie odzyskał on zdolności do pracy.

Matka przebywająca na urlopie macierzyńskim nie traci za ten czas prawa do wakacji. Co więcej, może je mieć bezpośrednio po zawodowej przerwie związanej z ciążą, porodem i połogiem. Pracodawca jest bowiem bezwzględnie związany wnioskiem o termin urlopu wypoczynkowego pochodzącym od pracownicy, która chce skorzystać z niego bezpośrednio po urlopie macierzyńskim. Nakazuje mu to art. 163 § 3 kp., a potwierdza Sąd Najwyższy w wyroku z 20 sierpnia 2001 r. (I PKN 590/00).

Uprawnienie to ma także pracownik ojciec wychowujący dziecko, który korzysta z urlopu macierzyńskiego. W ten sposób zresztą rodzice mogą wydłużyć okres opieki nad dzieckiem i to o wiele tygodni, bo w grę wchodzi także wybranie nie przedawnionych urlopów za minione lata.

Urlop wychowawczy natomiast to jeden z powodów, że plany wyjazdowe rodzica mogą stanąć pod znakiem zapytania. Dlatego, że jeśli będzie trwał miesiąc, okres wolnego trzeba zmniejszyć.

Kodeks pracy przewidział takie sytuacje. Z wakacji szef ujmuje tyle, ile miesięcy pracownika nie było w firmie uwzględniając przy tym, że nawet niepełny miesiąc kalendarzowy zaokrągla się górę do pełnego miesiąca.

Więcej w Rzeczpospolitej z 23 kwietnia 2010 r.Naliczanie wynagrodzeń i zasiłków z tytułu choroby i macierzyństwa według zasad obowiązujących w 2010 roku
Szkolenia w Bydgoszczy (27 kwietnia), Wrocławiu (13 maja), Katowicach (14 maja), Gdańsku (18 maja), Poznaniu (17 czerwca)
zobacz więcej »