Wskazanie mienia uwolni zarząd od zapłaty

Rzeczpospolita (2010-04-26), autor: Ryszard Sadlik , oprac.: GR

kwi 27, 2010

Członkowie zarządu odpowiadają za niezapłacone przez spółkę z o.o. podatki oraz składki na ubezpieczenia społeczne. Mogą jednak próbować się od tego uchylić.

Jak czytamy w Rzeczpospolitej, jedną z okoliczności pozwalających na uwolnienie się od odpowiedzialności jest wskazanie mienia spółki, które może służyć zaspokojeniu niezapłaconych podatków lub składek.

Nie jest wystarczające wskazanie jakiegokolwiek, czy tylko znikomego majątku spółki, gdyż musi to być majątek pozwalający ZUS lub organowi skarbowemu w znacznej części uzyskać zaspokojenie niezapłaconych należności.

W ustawie brak jest definicji, co należy rozumieć pod pojęciem „w znacznej części”, ale w orzecznictwie przyjmuje się, że chodzi tu o mienie pozwalające na zaspokojenie należności co najmniej w połowie. Tak też wskazywał WSA w Gliwicach w wyroku z 1 października 2009 r. (III SA/G1 772/09), stwierdzając, że wolą ustawodawcy było zagwarantowanie zaspokojenia należności względem Skarbu Państwa nie w dowolnej części, ale w stopniu znacznym.

Znaczny stopień zaspokojenia należy wiązać z taką sytuacją, gdzie spłata należności wobec Skarbu Państwa będzie realna, ponadto zaspokojenie dotyczyć będzie przynajmniej połowy należności.

Nie jest również wystarczające wskazanie przez członka zarządu mienia, z którego egzekucja jest jedynie potencjalnie, przypuszczalnie możliwa (wyrok WSA w Gdańsku z 27 stycznia 2009 r., I SA/Gd 657/08).

Więcej w Rzeczpospolitej z 26 kwietnia 2010 r.