Rozliczenia dochodów z Austrii…

Rzeczpospolita , autor: ANNA GRABOWSKA , oprac.: GR

kwi 2, 2007

Jeśli uzyskałeś dochody za granicą i ustaliłeś, że ze względu na przyjętą umową o unikaniu podwójnego opodatkowania trzeba sią z nich rozliczyć z polskim fiskusem, musisz zgromadzić dokumenty bądące podstawą rozliczenia i zaopatrzyć sią w odpowiednie formularze.

Zeznanie obejmujące dochody zagraniczne składa się zasadniczo na formularzu PIT-36. Ten formularz wypełniają rozliczający się z dochodów z pracy, z umów-zleceń itp. Jednakże z dochodów (zysków) giełdowych uzyskanych za granicą rozliczamy się na PIT-38, a z dochodów z działalności gospodarczej prowadzonej za granicą opodatkowanych według stawki liniowej -na formularzu PIT-36L. Do zeznania za 2006 r. obejmującego dochody zagraniczne po raz pierwszy należy dołączyć załącznik PIT/ZG Informacja o wysokości dochodów z zagranicy i zapłaconym podatku w roku podatkowym 2006". Jest to załącznik do wszystkich wskazanych formularzy: PIT-36, PIT-36L i PIT-38.

Sporządzanie zeznania podatkowego rozpoczynamy zawsze od skompletowania i wypełnienia załączników. Dla rozliczających się z polskim fiskusem z dochodów uzyskanych za granicą będzie to obowiązkowo PIT/ZG, a gdy korzystają z ulg i odliczeń, ewentualnie także PIT/O, PIT/D oraz np. PIT/X Informacja o zryczałtowanym podatku dochodowym" – w razie uzyskania za granicą dochodów kapitałowych opodatkowanych ryczałtowo.

Obowiązkowo nowy PIT/ZG

Wszyscy rozliczający się z dochodów uzyskanych za granicą (oprócz opodatkowanych ryczałtowo wykazywanych w załączniku

PIT/X) dołączają do zeznania PIT/ZG Informacja o wysokości dochodów z zagranicy i zapłaconym podatku w roku podatkowym 2006". Musisz sięgnąć po ten załącznik zarówno wtedy, gdy umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania zawarta z państwem, w którym zarobkowałeś, przewiduje metodę unikania podwójnego opodatkowania, jak i wtedy, gdy wskazuje metodę proporcjonalnego odliczenia. Jest to nowy formularz. Obowiązuje po raz pierwszy w rozliczeniach za 2006 r.

Jeśli w 2006 r. uzyskałeś dochody w kilku krajach, musisz złożyć odrębny PIT/ZG dla każdego z nich.

Małżonkowie, jeśli oboje uzyskali objęte nim dochody, składają odrębny PIT/ZG bez względu na to, czy rozliczaj ą się indywidualnie czy z małżonkiem.

Załączniki w miarą potrzeby

Oprócz obowiązkowego PIT/ZG konieczne okazać się może także sięgnięcie po inne załączniki.

Dla rozliczających się z dochodów zagranicznych, którzy mieli także dochody z działalności gospodarczej opodatkowane według skali podatkowej, będzie to:

PIT/B Informacja o wysokości dochodu lub straty z pozarolniczej działalności gospodarczej w roku podatkowym";

PIT/Z Informacja o wysokości dochodu (straty) z pozarolniczej działalności gospodarczej prowadzonej przez podatników korzystających ze zwolnienia na podstawie art. 44 ust. 7a ustawy, osiągniętego (poniesionej) w roku podatkowym".

Korzystający i z ulg, i z odliczeń muszą sięgać po:

PIT/D Informacja o odliczeniach wydatków mieszkaniowych w 2005 r." przeznaczony dla podatników, którzy z racji wydatków poniesionych w 2005 r. korzystają z ulg mieszkaniowych, także tych zlikwidowanych, ale przysługujących w ramach praw nabytych, i którzy dokonują odliczeń za lata wcześniejsze, jeśli nie mogli ich przedtem wykorzystać.

PIT/O Informacja o odliczeniach od dochodu (przychodu) i od podatku w roku podatkowym" przeznaczony do wykazania ulg: z racji darowizn, wydatków na rehabilitację niepełnosprawnych, zwrotu nienależnych świadczeń, wydatków na używanie sieci Internet, przysługującej przedsiębiorcom w ramach praw nabytych ulgi na szkolenie uczniów lub zatrudnianie pracowników w celu nauki zawodu.

PIT-2/K Oświadczenie o wysokości wydatków związanych z inwestycją służącą zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych" wypełniają podatnicy mający prawo do ulgi na spłatę odsetek od kredytów mieszkaniowych i dołączają do zeznania, w którym po raz pierwszy pomniejszyli z tej racji podstawę opodatkowania (swój dochód). Potem tego formularza już się nie składa.

Formularzowi zeznania PIT-36 może jeszcze towarzyszyć:

PIT/M Informacja o dochodach małoletnich dzieci podlegających łącznemu opodatkowaniu z dochodami rodziców w roku podatkowym". Ten formularz przeznaczony jest dla podatników, którzy mają obowiązek doliczyć do swych dochodów dochody małoletniego dziecka czy dzieci. Składają oni PIT-36 także wtedy, gdy w trakcie roku podatkowego nie rozliczali się z fiskusem samodzielnie i gdyby nie dochody dzieci, składaliby PIT-37.

Więcej Rzeczpospolita.